Typ Data Tytuł
Akty prawne 03.03.2016 uchwała Nr 8/213/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu konkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Szczegóły
Akty prawne 03.03.2016 uchwała Nr 8/212/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu konkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Szczegóły
Akty prawne 03.03.2016 uchwała Nr 8/211/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska-Inowrocław, odc. od km 46+800 do km 51+800 (klasa G) na terenie gminy Barcin” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Szczegóły
Akty prawne 02.03.2016 uchwała Nr 8/210/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Województwa Szczegóły
Akty prawne 02.03.2016 uchwała Nr 8/209/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia piątych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Świeciu Szczegóły
Akty prawne 02.03.2016 uchwała Nr 8/208/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia ósmych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Świeciu Szczegóły
Akty prawne 02.03.2016 uchwała Nr 8/207/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały określającej „Program ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych dla pyłu PM10 i benzenu oraz poziomu docelowego dla arsenu – aktualizacja” Szczegóły
Akty prawne 02.03.2016 uchwała Nr 8/206/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie powołania Rady Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia Szczegóły
Akty prawne 02.03.2016 uchwała Nr 8/205/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 11/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2016 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa pn. „Upowszechnianie Turystyki i Krajoznawstwa” Szczegóły
Akty prawne 02.03.2016 uchwała Nr 8/204/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na wykonywanie zadań publicznych w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych w 2016 roku dla spółek wodnych Szczegóły
Akty prawne 02.03.2016 uchwała Nr 8/203/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. Terapeutyczna moc bajek „Bajki polskie” Szczegóły
Akty prawne 02.03.2016 uchwała Nr 8/202/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania w 2015 roku kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej „Ośrodek Sportu i Rehabilitacji” w Białych Błotach ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 02.03.2016 uchwała Nr 8/201/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody Sanatorium Uzdrowiskowemu „Przy Tężni” im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z. na wynajem aktywów trwałych Szczegóły
Akty prawne 02.03.2016 uchwała Nr 8/200/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania nagród za wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkach województwa kujawsko-pomorskiego oraz szczególne osiągnięcia związane z opieką nad zabytkami i ochroną zabytków Szczegóły
Akty prawne 02.03.2016 uchwała Nr 8/199/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wszczęcia procedury powołania na stanowisko dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy pani Ewy Krupy Szczegóły
Akty prawne 02.03.2016 uchwała Nr 8/198/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania pod nazwą „Modernizacja dróg” Szczegóły
Akty prawne 02.03.2016 uchwała Nr 8/197/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg gminnych nowych numerów Szczegóły
Akty prawne 02.03.2016 uchwała Nr 8/196/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa ul. Jana III Sobieskiego wraz z remontem ul. Stefana Batorego w Inowrocławiu Szczegóły
Akty prawne 02.03.2016 uchwała Nr 8/195/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Granicznej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 26.02.2016 uchwała Nr 7/194/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 („Uszczegółowienie RPO”) Szczegóły