Typ Data Tytuł
Akty prawne 22.02.2016 uchwała Nr 6/133/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 12/2016, 13/2016 i 14/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Szczegóły
Akty prawne 22.02.2016 uchwała Nr 6/132/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 3/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2016 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pod nazwą „Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim” Szczegóły
Akty prawne 22.02.2016 uchwała Nr 6/131/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 5/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2016 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pod nazwą „Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i innych uzależnień” Szczegóły
Akty prawne 22.02.2016 uchwała Nr 6/130/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 4/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2016 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom Szczegóły
Akty prawne 22.02.2016 uchwała Nr 6/129/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 10/2016 pn. „Ochrona i promocja zdrowia” oraz otwartego konkursu ofert nr 16/2016 pn. „Ochrona zdrowia psychicznego” na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2016 roku w zakresie promocji i ochrony zdrowia Szczegóły
Akty prawne 22.02.2016 uchwała Nr 6/128/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji w 2016 roku programu polityki zdrowotnej pn. „Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej” Szczegóły
Akty prawne 22.02.2016 uchwała Nr 6/127/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. L. Rydygiera w Toruniu na zbycie aktywów trwałych Szczegóły
Akty prawne 22.02.2016 uchwała Nr 6/126/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do stosowania Książek Procedur dla działań delegowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 22.02.2016 uchwała Nr 6/125/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej Spółki Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. Szczegóły
Akty prawne 22.02.2016 uchwała Nr 6/124/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej nr 100998 – ul. Kalinowej w Małej Nieszawce, gmina Wielka Nieszawka Szczegóły
Akty prawne 22.02.2016 uchwała Nr 6/123/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie części drogi gminnej nr 130703C – ul. Kasprowicza w Barcinie Szczegóły
Akty prawne 19.02.2016 uchwała Nr 5/122/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, konkurs Nr RPKP.04.04.00-IZ.00-04-002/15 Szczegóły
Akty prawne 19.02.2016 uchwała Nr 5/121/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w aspekcie finansowo-ekonomicznym i technicznym Szczegóły
Akty prawne 19.02.2016 uchwała Nr 5/120/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów oceniających projekty realizowane z EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 19.02.2016 uchwała Nr 5/119/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie wpisu do Wykazu kandydatów na ekspertów do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 19.02.2016 uchwała Nr 5/118/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 19.02.2016 uchwała Nr 5/117/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2016 zadania pod nazwą „Remonty stacji pomp, zbiorników retencyjnych i urządzeń melioracji podstawowych” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 19.02.2016 uchwała Nr 5/116/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w 2015 roku Szczegóły
Akty prawne 19.02.2016 uchwała Nr 5/115/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy na zawarcie umowy najmu Szczegóły
Akty prawne 19.02.2016 uchwała Nr 5/114/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia Szczegóły