Typ Data Tytuł
Akty prawne 10.06.2019 uchwała Nr 21/879/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ustalenia odmian w ramach porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego do doświadczeń współfinansowanych przez Województwo w 2019 roku Szczegóły
Akty prawne 10.06.2019 uchwała Nr 21/878/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia uzupełniającego konkursu ofert na wybór w 2019 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” w zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych dla mieszkańców Miasta Rypina Szczegóły
Akty prawne 10.06.2019 uchwała Nr 21/877/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku na wydzierżawienie aktywów trwałych Szczegóły
Akty prawne 10.06.2019 uchwała Nr 21/876/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2019 zadania pod nazwą „Ochrona zabytków – Lubostroń, pałac XVIII w. prace konserwatorsko-restauratorskie stolarki okiennej i drzwiowej” realizowanego przez Pałac Lubostroń w Lubostroniu Szczegóły
Akty prawne 10.06.2019 uchwała Nr 21/875/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2019 zadania pod nazwą „Wymiana elementów układu pompowo-tłocznego studni głębinowej oraz modernizacja systemu sterowania” realizowanego przez Pałac Lubostroń w Lubostroniu Szczegóły
Akty prawne 10.06.2019 uchwała Nr 21/874/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2019 zadania pod nazwą „Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 61/67 w Toruniu” realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 10.06.2019 uchwała Nr 21/873/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie sprzedaży składników majątkowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie Szczegóły
Akty prawne 10.06.2019 uchwała Nr 21/872/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Warte Miłości” Szczegóły
Akty prawne 10.06.2019 uchwała Nr 21/871/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 13/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 pod nazwą „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych” Szczegóły
Akty prawne 10.06.2019 uchwała Nr 21/870/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ustalenia terminu przerwy w pracy oddziału przedszkolnego funkcjonującego w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 10.06.2019 uchwała Nr 21/867/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zatrudnienia Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 10.06.2019 uchwała Nr 21/866/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 10.06.2019 uchwała Nr 21/865/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 10.06.2019 uchwała Nr 21/864/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu w 2018 roku Szczegóły
Akty prawne 10.06.2019 uchwała Nr 21/863/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska – Boniewo – Borzymie – odcinek Boniewo – Lubomin Szczegóły
Akty prawne 10.06.2019 uchwała Nr 21/862/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa odcinka drogi gminnej w m. Nowe Miechowice od km 0+000 do km 0+482, gmina Brześć Kujawski Szczegóły
Akty prawne 10.06.2019 uchwała Nr 21/861/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 10.06.2019 uchwała Nr 21/860/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia negocjacji z wykonawcą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki Szczegóły
Akty prawne 06.06.2019 uchwała Nr 21/857/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie nadania numerów drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg gminnych Szczegóły
Akty prawne 06.06.2019 uchwała Nr 20/856/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu weryfikacji w ramach konkursu Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-245/18 Szczegóły