Typ Data Tytuł
Akty prawne 22.03.2019 uchwała Nr 10/396/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 22.03.2019 uchwała Nr 10/395/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-180/18 Szczegóły
Akty prawne 22.03.2019 uchwała Nr 10/394/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przyjęcia regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 22.03.2019 uchwała Nr 10/393/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 22.03.2019 uchwała Nr 10/392/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 22.03.2019 uchwała Nr 10/391/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia XII edycji konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe pod nazwą „Rodzynki z pozarządówki” Szczegóły
Akty prawne 22.03.2019 uchwała Nr 10/390/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie akceptacji założeń projektu pt. „Medyczne Centrum Przyszłości – utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu” Szczegóły
Akty prawne 22.03.2019 uchwała Nr 10/389/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie akceptacji założeń projektu pt. „Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą – nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy” Szczegóły
Akty prawne 22.03.2019 uchwała Nr 10/388/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu ds. Zdrowia Psychicznego Szczegóły
Akty prawne 22.03.2019 uchwała Nr 10/387/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań realizowanych przez samorządy powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w 2019 roku Szczegóły
Akty prawne 22.03.2019 uchwała Nr 10/386/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wykorzystania środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań realizowanych przez samorząd województwa w 2019 roku Szczegóły
Akty prawne 22.03.2019 uchwała Nr 10/385/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 22.03.2019 uchwała Nr 10/384/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na ekspertów do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach aspektu z zakresu pomocy publicznej Szczegóły
Akty prawne 22.03.2019 uchwała Nr 10/383/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Schemat: modernizacja energetyczna budynków publicznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-270/19) Szczegóły
Akty prawne 22.03.2019 uchwała Nr 10/382/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie organizacji w Województwie Kujawsko-Pomorskim konkursu na organizację i realizację imprez plenerowych organizowanych na terenach wiejskich „Wieś na weekend’2019” Szczegóły
Akty prawne 22.03.2019 uchwała Nr 10/381/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii do planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy na rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 22.03.2019 uchwała Nr 10/380/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia składu osobowego Regionalnego Komitetu Ekonomii Społecznej Szczegóły
Akty prawne 22.03.2019 uchwała Nr 10/379/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia konkursu dla dziennikarzy prasowych, internetowych, radiowych i telewizyjnych pod nazwą „Fundusze europejskie dla Kujawsko-Pomorskiego” Szczegóły
Akty prawne 22.03.2019 uchwała Nr 10/378/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, schemat: inwestycje w infrastrukturę Zakładów Pielęgnacyjno-Opiekuńczych udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej dla dzieci i młodzieży, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 22.03.2019 uchwała Nr 10/377/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu weryfikacji w ramach konkursu Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-189/18 Szczegóły