Typ Data Tytuł
Akty prawne 25.02.2016 uchwała Nr 7/186/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 20/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2016 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu” Szczegóły
Akty prawne 25.02.2016 uchwała Nr 7/185/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie powołania Rady Brodnickiego Parku Krajobrazowego Szczegóły
Akty prawne 25.02.2016 uchwała Nr 7/184/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie powołania Rady Tucholskiego Parku Krajobrazowego Szczegóły
Akty prawne 25.02.2016 uchwała Nr 7/183/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie projektu planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli Szczegóły
Akty prawne 25.02.2016 uchwała Nr 7/182/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej objęcia granicami Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej gruntów położonych w gminie Solec Kujawski oraz w gminie Wąbrzeźno Szczegóły
Akty prawne 25.02.2016 uchwała Nr 7/181/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie uzgodnienia propozycji pozbawienia dróg publicznych kategorii dróg powiatowych Szczegóły
Akty prawne 25.02.2016 uchwała Nr 7/180/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2016 zadania pod nazwą „Remonty pomieszczeń WUP Toruń w 2016 r.” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 25.02.2016 uchwała Nr 7/179/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2016 zadania pod nazwą „Budowa urządzeń melioracji wodnych” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 25.02.2016 uchwała Nr 7/178/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert nr 18/2016 i 19/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 25.02.2016 uchwała Nr 7/177/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Rodzinka w tropikach” Szczegóły
Akty prawne 25.02.2016 uchwała Nr 7/176/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania zajęć rozwojowych dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym pn. Poszerzanie wiedzy i zainteresowań dzieci i młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej poprzez realizację projektu plastycznego – „Czarno – białe obrazy z życia bł. ks. S. W. Frelichowskiego” Szczegóły
Akty prawne 25.02.2016 uchwała Nr 7/175/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 6/2016 pn. „Wspieranie zajęć rozwojowych dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym” oraz otwartego konkursu ofert nr 7/2016 pn. „Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą realizowanych przez organizacje młodzieżowe” na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2016 roku w zakresie pomocy społecznej Szczegóły
Akty prawne 25.02.2016 uchwała Nr 7/174/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 8/2016 pn. „Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów” oraz otwartego konkursu ofert nr 9/2016 pn. „Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi” na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2016 roku w zakresie pomocy społecznej Szczegóły
Akty prawne 25.02.2016 uchwała Nr 7/173/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na przebudowie odcinka ul. Żwirki i Wigury wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Jana Pawła II w Świeciu Szczegóły
Akty prawne 25.02.2016 uchwała Nr 7/172/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie zaopiniowania „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Inowrocławia” Szczegóły
Akty prawne 25.02.2016 uchwała Nr 7/171/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg gminnych nowych numerów Szczegóły
Akty prawne 23.02.2016 uchwała Nr 6/170/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie przyznania nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej Szczegóły
Akty prawne 23.02.2016 uchwała Nr 6/169/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 23.02.2016 uchwała Nr 6/168/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 23.02.2016 uchwała Nr 6/167/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania zespołu ds. rokowań nad zawarciem ponadzakładowego układu zbiorowego dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły