Typ Data Tytuł
Akty prawne 11.09.2019 uchwała Nr 33/1487/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Szczegóły
Akty prawne 11.09.2019 uchwała Nr 33/1486/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie projektu w trybie konkursowym na 2019 rok dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 11.09.2019 uchwała Nr 33/1485/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły
Akty prawne 11.09.2019 uchwała Nr 33/1484/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, schemat: Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w polityce terytorialnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 11.09.2019 uchwała Nr 33/1483/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, schemat: modernizacja energetyczna budynków publicznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 11.09.2019 uchwała Nr 33/1482/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu Planu Działań na rok 2019 dla Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 10.09.2019 ZARZĄDZENIE NR 59/2019 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 6 września 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzania egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne Szczegóły
Artykuł 09.09.2019 Zakup, wdrożenie i utrzymanie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Systemu Rejestracji Czasu Pracy (RCP) Szczegóły
Akty prawne 06.09.2019 ZARZĄDZENIE NR 58/2019 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 5 września 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia listy podmiotów leczniczych oraz indywidualnych praktyk lekarskich i indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, które są uprawnione do prowadzenia staży podyplomowych Szczegóły
Akty prawne 05.09.2019 uchwała Nr 33/1481/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu pn. „Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w ramach RPO WKP na lata 2014-2020 – Koncepcja i zasady funkcjonowania” Szczegóły
Akty prawne 05.09.2019 uchwała Nr 33/1480/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, schemat: Poprawa jakości usług edukacyjnych szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie w ramach polityki terytorialnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 05.09.2019 uchwała Nr 33/1479/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu Planu Działań na rok 2019 dla Osi priorytetowej 8. Aktywni na rynku pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 05.09.2019 uchwała Nr 33/1478/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu Planu Działań na rok 2019 dla Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 05.09.2019 uchwała Nr 33/1476/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa mostu im. J. Piłsudskiego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 05.09.2019 uchwała Nr 33/1475/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Wielki Rów w Toruniu: odcinek ul. Grudziądzka – ul. Pod Dębową Górą Szczegóły
Akty prawne 05.09.2019 uchwała Nr 26/1171/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie odwołania Pełnomocnika Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Spraw Osób Niepełnosprawnych Szczegóły
Akty prawne 05.09.2019 uchwała Nr 33/1474/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły
Akty prawne 05.09.2019 uchwała Nr 33/1473/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 05.09.2019 uchwała Nr 33/1472/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji założeń projektu „Zdrowiej w pracy i po pracy” Szczegóły
Akty prawne 05.09.2019 uchwała Nr 32/1471/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04-212/18 Szczegóły