Typ Data Tytuł
Akty prawne 28.11.2019 uchwała Nr 45/2041/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 28.11.2019 uchwała Nr 43/2019/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 28.11.2019 uchwała Nr 43/2018/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy pozytywnie zweryfikowanych wniosków o udzielenie wsparcia w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach naboru ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania „Ziemia Gotyku” Nr naboru LGD 6/2018 (nabór IZ RPO WK-P Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-181/18) Szczegóły
Akty prawne 26.11.2019 uchwała Nr 44/2040/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania pod nazwą ,,Modernizacja dróg” Szczegóły
Akty prawne 26.11.2019 uchwała Nr 44/2039/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie trybu opracowania projektu Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 26.11.2019 uchwała Nr 44/2038/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Województwa Szczegóły
Akty prawne 26.11.2019 uchwała Nr 44/2037/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2019 zadania pod nazwą „Zakup wyposażenia dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy” Szczegóły
Akty prawne 26.11.2019 uchwała Nr 44/2036/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2019 zadania pod nazwą „Wymiana windy towarowej w budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy” realizowanego przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 26.11.2019 uchwała Nr 44/2035/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2019 zadania pod nazwą „Dostosowanie budynku do wymogów p.poż.” realizowanego przez Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu Szczegóły
Akty prawne 25.11.2019 uchwała Nr 44/2034/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przyjęcia regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Działania 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 25.11.2019 uchwała Nr 44/2033/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Inwestycyjnej dla Funduszu Funduszy działającego w obszarze Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Szczegóły
Akty prawne 25.11.2019 uchwała Nr 44/2032/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wykazu programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 25.11.2019 uchwała Nr 44/2031/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu Planu Działań na rok 2020 dla Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 25.11.2019 uchwała Nr 44/2030/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu Planu Działań na rok 2020 dla Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 25.11.2019 ZARZĄDZENIE NR 84/2019 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 25 listopada 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzania egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne Szczegóły
Akty prawne 25.11.2019 uchwała Nr 44/2029/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu Planu Działań na rok 2020 dla Osi priorytetowej 8. Aktywni na rynku pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 25.11.2019 uchwała Nr 44/2028/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. Koncert Galowy z okazji Jubileuszu 20-lecia Chóru Astrolabium Szczegóły
Akty prawne 25.11.2019 uchwała Nr 44/2027/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. Jubileuszowy koncert z okazji 35-lecia działalności chóru Chorus Culmensis w Chełmnie Szczegóły
Akty prawne 25.11.2019 uchwała Nr 44/2026/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. Rozrywkowy koncert muzyki chóralnej Szczegóły
Akty prawne 25.11.2019 uchwała Nr 44/2025/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu powołania członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz określenia organizacji i trybu jej działania Szczegóły