Typ Data Tytuł
Akty prawne 26.08.2019 uchwała Nr 31/1412/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 26.08.2019 uchwała Nr 31/1411/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 26.08.2019 uchwała Nr 31/1410/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej, Poddziałania 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich, Schemat: Rozwój sfery B+R w przedsiębiorstwach odpryskowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.01.03.01-IZ.00-04-302/19) Szczegóły
Akty prawne 26.08.2019 uchwała Nr 31/1409/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do realizacji Zadania dotyczącego szkoleniowego oraz doradczego wsparcia gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji Szczegóły
Akty prawne 26.08.2019 uchwała Nr 31/1408/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu Nr RPKP.06.03.02-IZ.00-04-160/18 Szczegóły
Akty prawne 26.08.2019 uchwała Nr 31/1407/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej i negocjacji w ramach konkursu Nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-180/18 Szczegóły
Akty prawne 26.08.2019 uchwała Nr 31/1406/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 1/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Szczegóły
Akty prawne 26.08.2019 uchwała Nr 31/1405/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 26.08.2019 uchwała Nr 31/1404/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły
Akty prawne 26.08.2019 uchwała Nr 31/1403/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie organizacji w Województwie Kujawsko-Pomorskim konkursu „SOŁTYS ROKU 2019” Szczegóły
Akty prawne 26.08.2019 uchwała Nr 31/1402/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu uczestnictwa przedsiębiorstw (z sektora MŚP) w Międzynarodowych Targach Rolno-Spożywczych Grüne Woche odbywających się w dniach 17-26 stycznia 2020 r. w Berlinie (Niemcy), organizowanego przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w ramach projektu Nr RPKP.01.05.02-04-003/18, pn. „Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.5 Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, Poddziałanie 1.5.2 Promocja gospodarcza regionu Szczegóły
Akty prawne 26.08.2019 uchwała Nr 31/1401/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym pn. „Pomoc społeczna w ramach wspierania zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym z zajęciami kynoterapii” Szczegóły
Akty prawne 26.08.2019 uchwała Nr 31/1400/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2019 zadania pod nazwą „Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąmbskich w Toruniu” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 26.08.2019 uchwała Nr 31/1399/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2015-2022 zadania pod nazwą „Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąmbskich w Toruniu” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 26.08.2019 uchwała Nr 31/1398/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2019 zadania pod nazwą „Rewaloryzacja i adaptacja spichlerza dworskiego w Kłóbce” realizowanego przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 26.08.2019 uchwała Nr 31/1397/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2018-2021 zadania „Rewaloryzacja i adaptacja spichlerza dworskiego w Kłóbce” realizowanego przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 26.08.2019 uchwała Nr 31/1396/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2019 zadania pod nazwą „Zakup wyposażenia i sprzęt techniczny dla K-P SOSW nr 1 w Bydgoszczy” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 26.08.2019 uchwała Nr 31/1395/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2019 zadania realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 26.08.2019 uchwała Nr 31/1394/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2019 zadania realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 26.08.2019 uchwała Nr 31/1393/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2019 zadania realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy Szczegóły