Typ Data Tytuł
Akty prawne 18.03.2019 uchwała Nr 9/346/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy pozytywnie zweryfikowanych wniosków o udzielenie wsparcia w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach naboru ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” Nr naboru LGD 8/2018 (nabór IZ RPO WK-P Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-206/18) Szczegóły
Akty prawne 18.03.2019 uchwała Nr 9/345/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 7/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 roku w zakresie pomocy społecznej pn. „Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą realizowanych przez organizacje młodzieżowe” Szczegóły
Akty prawne 18.03.2019 uchwała Nr 9/344/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 6/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 roku w zakresie pomocy społecznej pn. „Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym” Szczegóły
Akty prawne 18.03.2019 uchwała Nr 9/343/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-177/18 Szczegóły
Akty prawne 18.03.2019 uchwała Nr 9/342/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością stanowiącą własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 18.03.2019 uchwała Nr 9/341/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty i unieważnienia w zakresie części V (Pakiet E) oraz wyboru wykonawcy i rozstrzygnięcia w zakresie części III, VI, VII oraz VIII postępowania prowadzonego na usługę społeczną z podziałem na części Szczegóły
Akty prawne 18.03.2019 uchwała Nr 9/340/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie unieważnienia czynności odrzucenia oferty Szczegóły
Akty prawne 18.03.2019 uchwała Nr 9/339/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki Szczegóły
Akty prawne 18.03.2019 uchwała Nr 9/338/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie sporządzenia raportu z wykonania w 2018 r. „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Województwie Kujawsko-Pomorskim na lata 2017-2020” Szczegóły
Akty prawne 18.03.2019 uchwała Nr 9/337/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 16/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 roku w zakresie promocji i ochrony zdrowia pn. „Ochrona zdrowia psychicznego” Szczegóły
Akty prawne 18.03.2019 uchwała Nr 9/336/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 10/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 roku w zakresie promocji i ochrony zdrowia pn. „Ochrona i promocja zdrowia” Szczegóły
Akty prawne 18.03.2019 uchwała Nr 9/335/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 5/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pod nazwą „Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i innych uzależnień” Szczegóły
Akty prawne 18.03.2019 uchwała Nr 9/334/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 4/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pod nazwą „Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim” Szczegóły
Akty prawne 18.03.2019 uchwała Nr 9/333/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 3/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pod nazwą „Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim” Szczegóły
Akty prawne 18.03.2019 uchwała Nr 9/332/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 11/2019 pn. „Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa” na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2019 roku zlecanych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa Szczegóły
Akty prawne 18.03.2019 uchwała Nr 9/331/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie podziału środków przyznanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do wykorzystania w 2019 roku Szczegóły
Akty prawne 15.03.2019 uchwała Nr 9/330/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 19/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 r. w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą „Wspieranie rodzin w pełnieniu funkcji rodzicielskich” Szczegóły
Akty prawne 15.03.2019 uchwała Nr 9/329/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 18/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod nazwą „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” Szczegóły
Akty prawne 15.03.2019 uchwała Nr 9/328/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej – część wschodnia i zachodnia Szczegóły
Akty prawne 15.03.2019 uchwała Nr 9/327/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Byszewskich Szczegóły