Typ Data Tytuł
Akty prawne 08.08.2019 uchwała Nr 29/1314/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 08.08.2019 uchwała Nr 29/1313/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 08.08.2019 uchwała Nr 29/1312/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 08.08.2019 uchwała Nr 29/1311/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości nagród w konkursie „Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji” w 2019 r. Szczegóły
Akty prawne 08.08.2019 uchwała Nr 29/1310/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia terminu przerwy w pracy oddziału przedszkolnego funkcjonującego w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 08.08.2019 uchwała Nr 29/1309/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2019 zadania pod nazwą „Remont dachu” realizowanego przez Ośrodek Chopinowski w Szafarni Szczegóły
Akty prawne 08.08.2019 uchwała Nr 29/1308/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2019 zadania pod nazwą „Wymiana windy towarowej w budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy” realizowanego przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 08.08.2019 uchwała Nr 29/1307/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2019 zadania pod nazwą „Utrzymanie jednostki – zakup klimatyzatora z uszczelniaczem okiennym” realizowanego przez Zespół Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 08.08.2019 uchwała Nr 29/1306/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2019 zadania pod nazwą ,,Zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych” realizowanego przez Bibliotekę Pedagogiczną im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 08.08.2019 uchwała Nr 29/1305/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2019 zadania pod nazwą ,,Termomodernizacja budynku B, C oraz budynku kotłowni na terenie Muzeum Archeologiczne w Biskupinie z wymianą źródła ciepła” Szczegóły
Akty prawne 08.08.2019 uchwała Nr 29/1304/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na 2019 rok zadania pod nazwą „Kompleksowy remont dachu na budynku dolnym Oddziału Odwykowego Całodobowego przy ul. Włocławskiej 233-235” realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 08.08.2019 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY DO SPRAW NABORU, KONTROLI, MONITORINGU I ANALIZ W WYDZIALE KOORDYNACJI RLKS – 56/2019 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 08.08.2019 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW REALIZACJI ZADAŃ W OBSZARZE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W DEPARTAMENCIE SPRAW SPOŁECZNYCH – 55/2019 Szczegóły
Akty prawne 08.08.2019 uchwała Nr 29/1303/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej i negocjacji w ramach konkursu Nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-251/19 Szczegóły
Akty prawne 08.08.2019 uchwała Nr 29/1302/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wykazu programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 08.08.2019 uchwała Nr 29/1301/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie projektu w trybie konkursowym na 2019 rok dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 08.08.2019 uchwała Nr 29/1300/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację Wieloletniego Planu Działań Pomocy Technicznej „Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2020” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 08.08.2019 uchwała Nr 29/1299/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.08.04.02-IZ.00-04-252/19 Szczegóły
Akty prawne 08.08.2019 uchwała Nr 29/1298/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.10.02.03-IZ.00-04-256/19 Szczegóły
Akty prawne 08.08.2019 uchwała Nr 29/1297/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przyjęcia regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły