Typ Data Tytuł
Akty prawne 13.06.2019 uchwała Nr 21/914/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wierzyciela Sanatorium Uzdrowiskowego „Przy Tężni” im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z. Szczegóły
Akty prawne 13.06.2019 uchwała Nr 21/913/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia negocjacji z wykonawcą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki Szczegóły
Akty prawne 13.06.2019 uchwała Nr 21/912/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 13.06.2019 uchwała Nr 21/911/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 13.06.2019 uchwała Nr 21/910/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego zgodnie z art. 138o Szczegóły
Akty prawne 13.06.2019 uchwała Nr 21/909/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 13.06.2019 uchwała Nr 21/908/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do stosowania procedur wdrażania Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 13.06.2019 uchwała Nr 21/907/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 13.06.2019 uchwała Nr 21/906/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy na zbycie aktywów trwałych Szczegóły
Akty prawne 13.06.2019 uchwała Nr 21/905/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie powołania zespołu negocjacyjnego Szczegóły
Akty prawne 13.06.2019 uchwała Nr 21/904/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia do stosowania procedury zwalczania nadużyć finansowych w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” Szczegóły
Akty prawne 13.06.2019 uchwała Nr 21/903/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia informacji dotyczącej oceny spełnienia przez lokalne grupy działania warunków określonych w § 8 ust. 1 i 3 umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), wykazu Lokalnych Grup Działania (LGD) z województwa kujawsko-pomorskiego, ubiegających się o zwiększenie środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR w zakresie środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz wykazu LGD, której środki ulegają obniżeniu w budżecie LSR Szczegóły
Akty prawne 13.06.2019 uchwała Nr 21/902/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu wynagradzania ekspertów za wykonaną pracę polegającą na ocenie merytorycznej projektów zgłoszonych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 13.06.2019 uchwała Nr 21/901/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Schemat: Inwestycje w infrastrukturę mieszkań chronionych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.06.01.02-IZ.00-04-279/19) Szczegóły
Akty prawne 13.06.2019 uchwała Nr 21/899/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.06.03.01-IZ.00-04-185/18 Szczegóły
Akty prawne 13.06.2019 uchwała Nr 21/898/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.04.03.00-IZ.00-04-152/18 Szczegóły
Akty prawne 13.06.2019 uchwała Nr 21/897/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektów dotyczących udzielania wsparcia na koszty bieżące i animację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Szczegóły
Akty prawne 13.06.2019 uchwała Nr 21/896/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów oceniających projekty realizowane z EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 13.06.2019 uchwała Nr 21/895/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020 Szczegóły
Akty prawne 13.06.2019 uchwała Nr 21/894/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy pozytywnie zweryfikowanych wniosków o udzielenie wsparcia w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach naboru ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” Nr naboru LGD 5/2018 (nabór IZ RPO WK-P Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-225/18) Szczegóły