Typ Data Tytuł
Akty prawne 05.04.2019 uchwała Nr 12/484/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP, Schemat 1: Rozwój sektora MŚP poprzez wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach produkcyjnych – pomoc zwrotna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.01.06.02-IZ.00-04-238/18) Szczegóły
Akty prawne 05.04.2019 uchwała Nr 12/483/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przyjęcia regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT, Działania 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 05.04.2019 uchwała Nr 12/482/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Schemat: modernizacja energetyczna budynków publicznych w ramach polityki terytorialnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-275/19) Szczegóły
Akty prawne 05.04.2019 uchwała Nr 12/481/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia Konkursu Fotograficznego „Kujawsko-Pomorskie podoba mi się” Szczegóły
Akty prawne 05.04.2019 uchwała Nr 12/480/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 05.04.2019 uchwała Nr 12/479/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania na usługę społeczną Szczegóły
Akty prawne 05.04.2019 uchwała Nr 12/478/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie unieważnienia postępowania prowadzonego na usługę społeczną Szczegóły
Akty prawne 05.04.2019 uchwała Nr 12/477/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wszczęcia dialogu technicznego Szczegóły
Akty prawne 05.04.2019 uchwała Nr 12/476/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieorganicznego Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 04.04.2019 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO DYREKTORA DEPARTAMENTU INFRASTRUKTURY I TRANSPORTU – 13/2019 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 02.04.2019 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO GEOLOGA WOJEWÓDZKIEGO KIEROWNIKA BIURA DO SPRAW GEOLOGII W DEPARTAMENCIE ŚRODOWISKA – 12/2019 Szczegóły
Akty prawne 02.04.2019 uchwała Nr 12/475/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 02.04.2019 uchwała Nr 12/474/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie oddania w najem części nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 02.04.2019 uchwała Nr 12/473/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością stanowiącą własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 02.04.2019 uchwała Nr 12/472/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń baru z zapleczem i pokoju nr 427 będących w trwałym zarządzie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 02.04.2019 uchwała Nr 12/471/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia podręczników beneficjenta dotyczących wykorzystania SL2014 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 02.04.2019 uchwała Nr 12/470/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 02.04.2019 uchwała Nr 12/469/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Instrukcji Wykonawczej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 02.04.2019 uchwała Nr 12/468/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WK-P) Szczegóły
Akty prawne 02.04.2019 uchwała Nr 12/467/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie nieprzyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Rodzinna rehabilitacja” Szczegóły