Typ Data Tytuł
Akty prawne 07.02.2019 uchwała Nr 3/91/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Województwa Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 07.02.2019 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW GEODEZJI W DEPARTAMENCIE ROLNICTWA I GEODEZJI – 5/2019 Szczegóły
Akty prawne 05.02.2019 uchwała Nr 3/90/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 05.02.2019 uchwała Nr 3/89/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu weryfikacji w ramach konkursu Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-210/18 Szczegóły
Akty prawne 05.02.2019 uchwała Nr 3/88/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu weryfikacji w ramach konkursu Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-209/18 Szczegóły
Akty prawne 05.02.2019 uchwała Nr 3/87/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu weryfikacji w ramach konkursu Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-189/18 Szczegóły
Akty prawne 05.02.2019 uchwała Nr 3/86/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przyjęcia regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne, Działania 9.2 Włączenie społeczne, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 05.02.2019 uchwała Nr 3/85/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przyjęcia regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Oś priorytetowa 8. Aktywni na rynku pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 05.02.2019 uchwała Nr 3/84/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przyjęcia regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Oś priorytetowa 8. Aktywni na rynku pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 05.02.2019 uchwała Nr 3/83/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia konkursu Szczegóły
Akty prawne 05.02.2019 uchwała Nr 3/82/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym pn. Akademia Koziołka Matołka Szczegóły
Akty prawne 05.02.2019 uchwała Nr 3/80/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na likwidację zużytego mienia Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 04.02.2019 uchwała Nr 3/79/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji zadań przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu w roku 2018 Szczegóły
Akty prawne 04.02.2019 uchwała Nr 3/78/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej we Włocławku w 2019 roku Szczegóły
Akty prawne 04.02.2019 uchwała Nr 3/77/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia projektu aneksu do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) Szczegóły
Akty prawne 04.02.2019 uchwała Nr 3/76/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy pozytywnie zweryfikowanego wniosku o udzielenie wsparcia w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach naboru ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania „Gmin Powiatu Świeckiego” Nr naboru LGD I/RPO/EFRR/2018 (nabór IZ RPO WK-P Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-209/18) Szczegóły
Akty prawne 04.02.2019 uchwała Nr 3/75/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy z pozytywnie zweryfikowanym wnioskiem o udzielenie wsparcia w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach naboru ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania Czarnoziem na Soli Nr naboru LGD 4/2018 (nabór IZ RPO WK-P Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-203/18) Szczegóły
Akty prawne 04.02.2019 uchwała Nr 3/74/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Szczegóły
Akty prawne 04.02.2019 uchwała Nr 3/73/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania na usługę społeczną z podziałem na części Szczegóły
Akty prawne 04.02.2019 uchwała Nr 3/72/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. L. Rydygiera w Toruniu na wynajęcie pomieszczeń Szczegóły