Typ Data Tytuł
Akty prawne 04.06.2019 uchwała Nr 20/821/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu Planu Działań na rok 2019 dla Osi priorytetowej 8. Aktywni na rynku pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 04.06.2019 uchwała Nr 20/820/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu warunków udzielenia wsparcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w zakresie projektów realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Szczegóły
Akty prawne 04.06.2019 uchwała Nr 20/819/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej i negocjacji w ramach konkursu Nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-180/18 Szczegóły
Akty prawne 04.06.2019 uchwała Nr 20/818/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia negocjacji z wykonawcą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki Szczegóły
Akty prawne 04.06.2019 uchwała Nr 20/817/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieorganicznego Szczegóły
Akty prawne 04.06.2019 uchwała Nr 20/816/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 04.06.2019 uchwała Nr 20/815/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia XII edycji Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe pod nazwą „RODZYNKI Z POZARZĄDÓWKI” Szczegóły
Akty prawne 04.06.2019 uchwała Nr 20/814/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Trening Rodzicielski” Szczegóły
Akty prawne 04.06.2019 ZARZĄDZENIE 41/2019 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 4 czerwca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 03.06.2019 ZARZĄDZENIE 40/2019 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie dialogu konkurencyjnego Szczegóły
Akty prawne 03.06.2019 ZARZĄDZENIE NR 39/2019 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w VII Wojewódzkim Konkursie Astronomicznym dla uczniów szkół województwa kujawsko-pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 31.05.2019 uchwała Nr 21/900/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert nr 24/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2019 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pn. „Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki w województwie kujawsko-pomorskim” Szczegóły
Akty prawne 31.05.2019 uchwała Nr 21/869/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 23/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2019 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pn. „Upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich w województwie kujawsko-pomorskim” Szczegóły
Akty prawne 31.05.2019 uchwała Nr 21/868/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 25/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2019 roku Szczegóły
Akty prawne 31.05.2019 ZARZĄDZENIE NR 38/2019 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zasad zwrotu kosztu zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 31.05.2019 ZARZĄDZENIE NR 37/2019 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zasad wynagradzania kierowników jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego województwa kujawsko- pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 31.05.2019 uchwała Nr 20/813/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym pn. W drodze po samodzielność Szczegóły
Akty prawne 31.05.2019 uchwała Nr 20/812/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym pn. Akademia motoryki Szczegóły
Akty prawne 31.05.2019 uchwała Nr 20/811/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością, będącą w użytkowaniu wieczystym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 31.05.2019 uchwała Nr 20/810/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2019 zadania pod nazwą „Zakup wyposażenia dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy” realizowanego przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy Szczegóły