Typ Data Tytuł
Akty prawne 28.03.2019 uchwała Nr 11/428/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, schemat: budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach polityki terytorialnej Szczegóły
Akty prawne 28.03.2019 uchwała Nr 11/427/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, schemat: modernizacja oświetlenia publicznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 28.03.2019 uchwała Nr 11/426/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, schemat: Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach polityki terytorialnej Szczegóły
Akty prawne 28.03.2019 uchwała Nr 11/425/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przyjęcia regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 28.03.2019 uchwała Nr 11/424/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wykazu programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 28.03.2019 uchwała Nr 11/423/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny preselekcyjnej w ramach konkursów Nr RPKP.01.06.02-IZ.00-04-238/18 i Nr RPKP.01.06.02-IZ.00-04-239/18 Szczegóły
Akty prawne 28.03.2019 uchwała Nr 11/422/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków pn. „Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa” dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach realizacji zadania „Mała architektura i budowa infrastruktury sportowej przy obiektach edukacyjnych – wsparcie finansowe” Szczegóły
Akty prawne 28.03.2019 uchwała Nr 11/421/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie określenia limitów środków finansowych na realizację zadań wynikających z ustawy o służbie medycyny pracy Szczegóły
Akty prawne 28.03.2019 uchwała Nr 11/420/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 21/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2019 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pn. „Realizacja programu powszechnej nauki pływania Umiem Pływać w województwie kujawsko-pomorskim” Szczegóły
Akty prawne 28.03.2019 uchwała Nr 11/419/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 15/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” Szczegóły
Akty prawne 28.03.2019 uchwała Nr 11/418/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii do planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu na rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 27.03.2019 ZARZĄDZENIE NR 25/2019 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie ogłoszenia naboru wniosków do Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 26.03.2019 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW DZIEDZICTWA NARODOWEGO W DEPARTAMENCIE KULTURY I EDUKACJI – 11/2019 Szczegóły
Akty prawne 26.03.2019 ZARZĄDZENIE NR 24/2019 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wspierania polityki rozwoju śródlądowych dróg wodnych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 26.03.2019 uchwała Nr 11/417/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. Międzynarodowy Dzień „Iliady” Homera Szczegóły
Akty prawne 26.03.2019 uchwała Nr 11/416/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. Muzyczne Szlaki Szczegóły
Akty prawne 26.03.2019 uchwała Nr 11/415/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 1/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Szczegóły
Akty prawne 26.03.2019 uchwała Nr 11/414/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. Festiwal muzyki nie tylko klasycznej – Brodnica ClassiX Szczegóły
Akty prawne 26.03.2019 uchwała Nr 11/413/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia Konkursu na nazwę własną jednostki pływającej (promu) na trasie Solec Kujawski – Czarnowo Szczegóły
Akty prawne 26.03.2019 uchwała Nr 11/412/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły