Typ Data Tytuł
Akty prawne 12.06.2019 uchwała Nr 21/889/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wykazu programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 12.06.2019 ZARZĄDZENIE NR 45/2019 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 7 czerwca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia listy podmiotów leczniczych oraz indywidualnych praktyk lekarskich i indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, które są uprawnione do prowadzenia staży podyplomowych Szczegóły
Akty prawne 12.06.2019 uchwała Nr 21/888/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Brodnickiego Szczegóły
Akty prawne 12.06.2019 uchwała Nr 21/887/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Grudziądza i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie Szczegóły
Akty prawne 12.06.2019 uchwała Nr 21/886/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WK-P) Szczegóły
Akty prawne 12.06.2019 uchwała Nr 21/885/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż składników majątkowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego przez Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 12.06.2019 uchwała Nr 21/884/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia negocjacji z wykonawcą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki Szczegóły
Akty prawne 12.06.2019 ZARZĄDZENIE NR 44/2019 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Wydziału Koordynacji RLKS Szczegóły
Akty prawne 12.06.2019 ZARZĄDZENIE NR 43/2019 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Departamentu Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Szczegóły
Akty prawne 10.06.2019 uchwała Nr 21/883/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia uzasadnienia zawierającego informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu dotyczącym opracowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji Szczegóły
Akty prawne 10.06.2019 uchwała Nr 21/882/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wpisu do Wykazu kandydatów na ekspertów do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach aspektu dotyczącego pomocy publicznej Szczegóły
Akty prawne 10.06.2019 uchwała Nr 21/881/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.09.03.01-IZ.00-04-254/19 Szczegóły
Akty prawne 10.06.2019 uchwała Nr 21/880/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów zgłoszonych do konkursu na organizację i realizację imprez plenerowych organizowanych na terenach wiejskich „Wieś na weekend’2019” Szczegóły
Akty prawne 10.06.2019 uchwała Nr 21/879/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ustalenia odmian w ramach porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego do doświadczeń współfinansowanych przez Województwo w 2019 roku Szczegóły
Akty prawne 10.06.2019 uchwała Nr 21/878/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia uzupełniającego konkursu ofert na wybór w 2019 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” w zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych dla mieszkańców Miasta Rypina Szczegóły
Akty prawne 10.06.2019 uchwała Nr 21/877/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku na wydzierżawienie aktywów trwałych Szczegóły
Akty prawne 10.06.2019 uchwała Nr 21/876/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2019 zadania pod nazwą „Ochrona zabytków – Lubostroń, pałac XVIII w. prace konserwatorsko-restauratorskie stolarki okiennej i drzwiowej” realizowanego przez Pałac Lubostroń w Lubostroniu Szczegóły
Akty prawne 10.06.2019 uchwała Nr 21/875/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2019 zadania pod nazwą „Wymiana elementów układu pompowo-tłocznego studni głębinowej oraz modernizacja systemu sterowania” realizowanego przez Pałac Lubostroń w Lubostroniu Szczegóły
Akty prawne 10.06.2019 uchwała Nr 21/874/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2019 zadania pod nazwą „Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 61/67 w Toruniu” realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 10.06.2019 uchwała Nr 21/873/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie sprzedaży składników majątkowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie Szczegóły