Typ Data Tytuł
Akty prawne 31.07.2019 uchwała Nr 27/1248/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przyjęcia regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT, Działania 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 31.07.2019 uchwała Nr 27/1247/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia Kujawsko-Pomorskiego Programu Pomocy Społecznej i Włączenia Społecznego na lata 2019-2020 Szczegóły
Akty prawne 31.07.2019 uchwała Nr 27/1246/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew Szczegóły
Akty prawne 31.07.2019 uchwała Nr 27/1244/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki Szczegóły
Akty prawne 31.07.2019 uchwała Nr 27/1243/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 31.07.2019 uchwała Nr 27/1242/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie unieważnienia czynności unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 31.07.2019 uchwała Nr 27/1241/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 31.07.2019 uchwała Nr 27/1240/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia oraz opublikowania Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 („SZOOP RPO”) Szczegóły
Akty prawne 31.07.2019 uchwała Nr 27/1239/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu stanowiska w sprawie kluczowych dla rozwoju regionu kujawsko-pomorskiego zasad przygotowywania programów operacyjnych na lata 2021-2027 Szczegóły
Akty prawne 31.07.2019 uchwała Nr 27/1238/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu Nr RPKP.04.03.00-IZ.00-04-234/18 Szczegóły
Akty prawne 30.07.2019 uchwała Nr 27/1237/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej i negocjacji w ramach konkursu Nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-180/18 Szczegóły
Akty prawne 30.07.2019 uchwała Nr 27/1236/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Wąbrzeskiego Szczegóły
Akty prawne 30.07.2019 uchwała Nr 27/1235/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Inwestycyjnej z Biznesplanem dla Instrumentów Finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Obszar 1 Szczegóły
Akty prawne 30.07.2019 uchwała Nr 27/1234/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Inwestycyjnej dla Instrumentów Finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 30.07.2019 uchwała Nr 27/1233/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu Nr RPKP.06.05.00-IZ.00-04-236/18 Szczegóły
Akty prawne 30.07.2019 uchwała Nr 27/1232/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wykazu programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 30.07.2019 uchwała Nr 27/1231/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zwolnienia dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 30.07.2019 uchwała Nr 27/1230/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Dziecięcemu im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy na zbycie aktywów trwałych Szczegóły
Akty prawne 30.07.2019 uchwała Nr 27/1229/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy na użyczenie aktywów trwałych Szczegóły
Akty prawne 30.07.2019 uchwała Nr 27/1228/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia uzupełniającego konkursu ofert na wybór w 2019 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” w zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych dla mieszkańców Miasta Rypina Szczegóły