Typ Data Tytuł
Akty prawne 04.12.2018 uchwała Nr 2/30/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki Szczegóły
Akty prawne 04.12.2018 uchwała Nr 2/29/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie odrzucenia ofert wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 04.12.2018 uchwała Nr 2/28/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu weryfikacji w ramach konkursu Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-211/18 Szczegóły
Akty prawne 03.12.2018 uchwała Nr 2/27/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu weryfikacji w ramach konkursu Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-189/18 Szczegóły
Akty prawne 03.12.2018 uchwała Nr 2/26/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 03.12.2018 uchwała Nr 2/25/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg gminnych nowych numerów Szczegóły
Akty prawne 03.12.2018 uchwała Nr 2/24/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wpisu do Wykazu kandydatów na ekspertów do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach następujących dziedzin: Transport i tabor miejski, Gospodarka odpadami, Infrastruktura drogowa, Transport kolejowy, Turystyka i rekreacja oraz w ramach aspektu dotyczącego ochrony środowiska Szczegóły
Akty prawne 03.12.2018 uchwała Nr 2/23/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2018 zadania pod nazwą „Zakup wyposażenia” realizowanego przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 03.12.2018 uchwała Nr 2/22/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 03.12.2018 uchwała Nr 2/21/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 03.12.2018 uchwała Nr 2/20/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację zużytego mienia Zespołu Szkół Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych nr 1 w Ciechocinku Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 30.11.2018 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW WDRAŻANIA POLITYKI TERYTORIALNEJ W DEPARTAMENCIE ROZWOJU REGIONALNEGO – 71/2018 Szczegóły
Akty prawne 29.11.2018 uchwała Nr 1/19/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych pod nazwą „Konferencja z okazji Międzynarodowego dnia Osób z Niepełnosprawnościami” Szczegóły
Akty prawne 29.11.2018 uchwała Nr 1/18/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej i negocjacji w ramach konkursu Nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-177/18 Szczegóły
Akty prawne 29.11.2018 uchwała Nr 1/17/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej i negocjacji w ramach konkursu Nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-180/18 Szczegóły
Akty prawne 29.11.2018 uchwała Nr 1/16/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu Nr RPKP.04.03.00-IZ.00-04-152/18 Szczegóły
Akty prawne 29.11.2018 uchwała Nr 1/15/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach następujących dziedzin: Uzbrojenie terenów pod inwestycje, Odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna, Transport i tabor miejski, Ochrona przeciwpowodziowa, Gospodarka odpadami, Gospodarka wodno-ściekowa, Dziedzictwo Kulturowe, Bioróżnorodność przyrodnicza, Infrastruktura drogowa, Transport kolejowy, Infrastruktura ochrony zdrowia, Infrastruktura społeczna, Infrastruktura edukacyjna, Turystyka i rekreacja oraz w ramach aspektu dotyczącego pomocy publicznej Szczegóły
Akty prawne 29.11.2018 uchwała Nr 1/14/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.06.03.02-IZ.00-04-164/18 Szczegóły
Akty prawne 29.11.2018 uchwała Nr 1/13/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu, Schemat: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w otoczeniu zbiorników i cieków wodnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.06.05.00-IZ.00-04-237/18) Szczegóły
Akty prawne 29.11.2018 uchwała Nr 1/12/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, Schemat: Inwestycje w infrastrukturę sal operacyjnych lub oddziałów Intensywnej Terapii – szpitale powiatowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-240/18) Szczegóły