Typ Data Tytuł
Akty prawne 15.11.2018 uchwała Nr 43/2075/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia oraz opublikowania Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 („SZOOP RPO”) Szczegóły
Akty prawne 15.11.2018 uchwała Nr 43/2074/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej i negocjacji w ramach konkursu Nr RPKP.10.02.01-IZ.00-04-186/18 Szczegóły
Akty prawne 15.11.2018 uchwała Nr 43/2073/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Szczegóły
Akty prawne 15.11.2018 uchwała Nr 43/2072/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie przyznania nagród w konkursie Szczegóły
Akty prawne 15.11.2018 uchwała Nr 43/2071/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej uczniów projektu pt. „Prymus Pomorza i Kujaw” na rok szkolny 2018/2019 Szczegóły
Akty prawne 15.11.2018 uchwała Nr 43/2070/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie przyznania nagród osobom wyróżniającym się w działalności pomocy społecznej w XII edycji konkursu „Stalowy Anioł” Szczegóły
Akty prawne 15.11.2018 uchwała Nr 43/2069/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przyjęcia regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 15.11.2018 uchwała Nr 43/2068/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego pn. „Rodzina w Centrum 2” w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 15.11.2018 uchwała Nr 43/2067/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego pn. „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim” w ramach Poddziałania 9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej, Działania 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 15.11.2018 uchwała Nr 43/2066/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 13/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w latach 2018-2020 w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Szczegóły
Akty prawne 15.11.2018 uchwała Nr 43/2065/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie nieprzyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych pod nazwą „Sprawniejsi z SM” Szczegóły
Akty prawne 15.11.2018 uchwała Nr 43/2064/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 27/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2018 roku Szczegóły
Akty prawne 15.11.2018 uchwała Nr 43/2063/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy, Działania 10.4 Edukacja dorosłych, Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 15.11.2018 uchwała Nr 43/2062/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie trybu opracowania projektu Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 15.11.2018 uchwała Nr 43/2061/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wykazu programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 15.11.2018 uchwała Nr 43/2060/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozbiórkę obiektów budowlanych Szczegóły
Akty prawne 15.11.2018 uchwała Nr 43/2059/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację zużytego mienia Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 15.11.2018 uchwała Nr 43/2058/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody Kujawsko-Pomorskiemu Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu im. Janusza Korczaka w Toruniu na zawarcie umowy najmu Szczegóły
Akty prawne 15.11.2018 uchwała Nr 43/2057/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2018 zadania pod nazwą „Zakup komputerów przenośnych dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku” realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 15.11.2018 uchwała Nr 43/2056/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2018 zadania pod nazwą „Rozbudowa i dostosowanie budynku WBP – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych” realizowanego przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną – Książnicę Kopernikańską w Toruniu Szczegóły