Typ Data Tytuł
Akty prawne 11.10.2018 uchwała Nr 38/1824/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością stanowiącą własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 11.10.2018 uchwała Nr 38/1823/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością stanowiącą własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 11.10.2018 uchwała Nr 37/1821/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 2/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2018 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu Szczegóły
Akty prawne 11.10.2018 uchwała Nr 37/1820/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieorganicznego Szczegóły
Akty prawne 11.10.2018 uchwała Nr 37/1819/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2017-2019 zadania pod nazwą „Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy – przygotowanie dokumentacji” realizowanego przez Filharmonię Pomorską im. I.J. Paderewskiego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 11.10.2018 uchwała Nr 37/1818/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody Medyczno-Społecznemu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu na zawarcie umowy użyczenia Szczegóły
Akty prawne 10.10.2018 uchwała Nr 37/1817/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego Szczegóły
Akty prawne 10.10.2018 uchwała Nr 37/1816/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Chełmińskiego Parku Krajobrazowego Szczegóły
Akty prawne 10.10.2018 uchwała Nr 37/1815/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przyjęcia regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 10.10.2018 uchwała Nr 37/1814/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, Schemat: Infrastruktura na potrzeby czystego transportu miejskiego oraz inteligentne systemy transportowe w ramach polityki terytorialnej (bez infrastruktury szynowej), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.03.04.00-IZ.00-04-217/18) Szczegóły
Akty prawne 10.10.2018 uchwała Nr 37/1813/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.06.03.02-IZ.00-04-160/18 Szczegóły
Akty prawne 10.10.2018 uchwała Nr 37/1812/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.03.05.01-IZ.00-04-162/18 Szczegóły
Akty prawne 10.10.2018 uchwała Nr 37/1811/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-179/18 Szczegóły
Akty prawne 10.10.2018 uchwała Nr 37/1810/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Szczegóły
Akty prawne 10.10.2018 uchwała Nr 37/1809/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych pod nazwą „Masaże” Szczegóły
Akty prawne 10.10.2018 uchwała Nr 37/1808/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych pod nazwą „Wzrost integracji społecznej osób głuchych i słabosłyszących poprzez uczenie się, sport i wypoczynek” Szczegóły
Akty prawne 10.10.2018 uchwała Nr 37/1807/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 27/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2018 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” Szczegóły
Akty prawne 10.10.2018 uchwała Nr 37/1806/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 15/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2018 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pod nazwą „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” Szczegóły
Akty prawne 10.10.2018 uchwała Nr 37/1805/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków przyznanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do wykorzystania w 2018 roku Szczegóły
Akty prawne 10.10.2018 uchwała Nr 37/1804/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów w roku 2016, 2017 i 2018, które będą realizowane w latach 2016-2019 Szczegóły