Typ Data Tytuł
Akty prawne 17.01.2019 uchwała Nr 1/13/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną, schemat: Inwestycje związane z budową i adaptacją istniejących obiektów na potrzeby świadczenia usług edukacji przedszkolnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 17.01.2019 uchwała Nr 1/12/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Włocławka i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie Szczegóły
Akty prawne 17.01.2019 uchwała Nr 1/11/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, schemat: drogi wojewódzkie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 17.01.2019 uchwała Nr 1/10/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, schemat: Inwestycje w zakresie kultury – polityka terytorialna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 17.01.2019 uchwała Nr 1/9/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, schemat: Termomodernizacja w obiektach należących do jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Szczegóły
Akty prawne 17.01.2019 uchwała Nr 1/8/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, schemat: modernizacja energetyczna budynków publicznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 17.01.2019 uchwała Nr 1/7/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia podręczników beneficjenta dotyczących wykorzystania SL2014 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 17.01.2019 uchwała Nr 1/6/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy stypendystów oraz listy rezerwowej stypendystów projektu pt. „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II” na rok szkolny 2018/2019 Szczegóły
Akty prawne 17.01.2019 uchwała Nr 1/5/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania na usługę społeczną z podziałem na części Szczegóły
Akty prawne 17.01.2019 uchwała Nr 1/4/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 17.01.2019 uchwała Nr 1/3/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły
Akty prawne 17.01.2019 uchwała Nr 1/2/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu uczestnictwa przedsiębiorstw (z sektora MŚP) w Międzynarodowych Targach Rolno-Spożywczych Grüne Woche w Berlinie (Niemcy) Szczegóły
Akty prawne 17.01.2019 uchwała Nr 1/1/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego określającej wprowadzenie na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw Szczegóły
Akty prawne 17.01.2019 uchwała Nr 6/248/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Pani Agnieszki Brzezińskiej na stanowisko dyrektora Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 14.01.2019 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W DEPARTAMENCIE SPRAW SPOŁECZNYCH – 3/2019 Szczegóły
Akty prawne 14.01.2019 uchwała Nr 6/247/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na 2018 rok zadania pod nazwą „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku” realizowanego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 14.01.2019 uchwała Nr 6/246/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2017-2018 zadania pod nazwą „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku” realizowanego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 14.01.2019 uchwała Nr 6/243/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. Widowisko baletowo-operowo-akrobatyczne „Królowa Śniegu” Szczegóły
Akty prawne 14.01.2019 uchwała Nr 6/242/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie oddania w najem części nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 14.01.2019 uchwała Nr 6/241/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnej przekraczającej zakres udzielonego pełnomocnictwa likwidatorowi Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku Szczegóły