Typ Data Tytuł
Akty prawne 20.12.2018 uchwała Nr 4/134/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu, Schemat: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w otoczeniu zbiorników i cieków wodnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.06.05.00-IZ.00-04-237/18) Szczegóły
Akty prawne 20.12.2018 uchwała Nr 4/133/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 12.2 Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów programu, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 20.12.2018 uchwała Nr 4/132/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT Schemat: budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-249/18) Szczegóły
Akty prawne 20.12.2018 uchwała Nr 4/131/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 20.12.2018 uchwała Nr 4/130/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 20.12.2018 uchwała Nr 4/129/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Galerii Sztuki „Wozownia” w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 20.12.2018 uchwała Nr 4/128/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie z wolnej ręki Szczegóły
Akty prawne 20.12.2018 uchwała Nr 4/127/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieorganicznego Szczegóły
Akty prawne 20.12.2018 uchwała Nr 4/126/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 20.12.2018 uchwała Nr 4/124/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.2 Gospodarka odpadami, schemat: Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych – obszary chronione, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 20.12.2018 uchwała Nr 4/123/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wykazu programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 20.12.2018 uchwała Nr 4/122/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Wąbrzeskiego Szczegóły
Akty prawne 20.12.2018 uchwała Nr 4/121/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu weryfikacji w ramach konkursu Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-163/18 Szczegóły
Akty prawne 19.12.2018 uchwała Nr 4/120/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.08.04.01-IZ.00-04-207/18 Szczegóły
Akty prawne 19.12.2018 uchwała Nr 4/119/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wpisu do Wykazu kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w dziedzinach Rynek pracy oraz Edukacja Szczegóły
Akty prawne 19.12.2018 uchwała Nr 4/118/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji składników majątkowych pozostających w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i nieruchomych składników majątkowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dzień 31 grudnia 2018 r. Szczegóły
Akty prawne 19.12.2018 uchwała Nr 4/117/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o wynajmie pomieszczeń przy ul. Kopernika 4 w Toruniu będących w trwałym zarządzie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 19.12.2018 uchwała Nr 4/116/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2018 zadania pod nazwą „Remont dachu” realizowanego przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 19.12.2018 uchwała Nr 4/115/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2014-2018 zadania pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa Muzeum Historii Włocławka” realizowanego przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 19.12.2018 uchwała Nr 4/114/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2018 zadania pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa Muzeum Historii Włocławka” realizowanego przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku Szczegóły