BP.DYR.110-04/2018 Na podstawie art. 11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1260) Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu ul. gen. J. H. Dąbrowskiego 4, 87-100 Toruń ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze główny specjalista w Bibliotece Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:53/2018
  • Nazwa jednostki zlecającej: Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
  • Wydział:-
  • Miejsce pracy Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. gen. J. H. Dąbrowskiego 4
  • Stanowisko stanowisko urzędnicze główny specjalista
  • Wymiar etatu1 etat
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2018-08-09
  • Termin składania dokumentów2018-08-23
  • Sposób składania dokumentówOfertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie Biblioteki (pok. 22, II piętro) w godzinach od 9.00 do 15.00 lub przesłać pocztą na adres : Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu ul. gen. J. H. Dąbrowskiego 4, 87-100 Toruń, w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór na stanowisko urzędnicze" w terminie do dnia 23 sierpnia 2018 r.
  • Miejsce składania dokumentóww sekretariacie Biblioteki (pok. 22, II piętro) w godzinach od 9.00 do 15.00 lub przesłać pocztą na adres : Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne1. obywatelstwo polskie,
   2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
   3. nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
   z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   4. nieposzlakowana opinia,
   5. znajomość przepisów dotyczących zamówień publicznych, prawa pracy, prawa budowlanego, przepisów oświatowych,
   6. umiejętność biegłej obsługi komputera (w szczególności w zakresie aplikacji MS Office),
   7. doświadczenie w pracy w placówce oświatowej,
   8. doświadczenie w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie projektów
   ze środków EFS.

  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe1. znajomość organizacji pracy w placówkach oświatowych,
   2. umiejętność organizacji pracy w zespole, kreatywność, zdolność do samodzielnej pracy,
   3. sumienność, bezstronność, uczciwość, rzetelność.

  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy1. zapewnienie prawidłowego i racjonalnego wykorzystania nieruchomości,
   2. dbałość o właściwe utrzymanie stanu technicznego obiektu w tym planowanie remontów i konserwacji budynku i pomieszczeń oraz nadzorowanie ich przeprowadzania,
   3. monitorowanie wykorzystania istniejącej infrastruktury i proponowanie rozwiązań odnośnie poprawy efektywności jej wykorzystania,
   4. uporządkowanie i prowadzenie archiwum biblioteki,
   5. wykonywanie zadań związanych z realizacją i przygotowaniem postępowań
   o udzielenie zamówień publicznych,
   6. udział w komisji przetargowej,
   7. prowadzenie księgi obiektu,
   8. współpraca ze szkołami wyższymi oraz Urzędem Pracy w sprawie organizacji staży i praktyk,
   9. udział w pracach inwentaryzacyjnych,
   10. prowadzenie rejestru umów administrowania budynkiem,
   11. we współpracy z dyrektorem biblioteki sporządzanie wniosków
   o dofinansowanie projektów z EFS,
   12. przygotowywanie umów wynajmu pomieszczeń biblioteki,
   13. prowadzenie rozliczeń z użytkownikami wynajmującymi pomieszczenia,
   14. odbiór i porządkowanie dokumentacji dotyczącej zakupów, dostaw, zakończenia inwestycji i prac remontowych, atestów, certyfikatów, instrukcji obsługi, kart gwarancyjnych,
   15. przygotowywanie wniosków inwestycyjnych.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy---
  • Lista wybranych kandydatów
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian