Zadania z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych dofinansowanych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie

Zgodnie z art. 22c ust.1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161) ze środków budżetu województwa pochodzących z należności i opłat naliczanych z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej współfinansowane są zadania z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych.
Podstawę przydzielania środków stanowi uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2019 r. Nr 47/2190/19 w sprawie regulaminu naboru i rozpatrywania wniosków dotyczących realizacji zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz zasad rozliczania zadań współfinansowanych ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Beneficjenci ubiegający się o dofinansowanie inwestycji w oparciu o powyższą uchwałę, składają wnioski do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego (zał. nr 1, 2 lub 3 do Regulaminu). Wnioski podlegają weryfikacji formalnej i terenowej. Pozytywnie zweryfikowane wnioski przedkładane są Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który podejmuje uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków i przyznaje dofinansowania. Wypłata dofinansowania następuje po wykonaniu zadania i poprawnym jego rozliczeniu.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian