Budowa lub modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Zgodnie z art. 22c ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161) ze środków budżetu województwa pochodzących z należności i opłat naliczanych z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej współfinansowane są budowy
i modernizacje dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
Na podstawie uchwały z dnia 19 maja 2011 r. Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 34/563/11 w sprawie regulaminu naboru i rozpatrywania wniosków dotyczących realizacji zadań z zakresu ochrony, rekultywacji
i poprawy jakości gruntów rolnych w województwie kujawsko-pomorskim
przy udziale środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej (z późn. zm.), wnioskodawcy składają zapotrzebowanie na dofinansowanie zadań w powyższym zakresie. Pozytywnie zweryfikowane wnioski ujęte są w planie rzeczowo-finansowym
na dany rok budżetowy.
Wypłata dofinansowania następuje po wykonaniu obiektu i rozliczeniu zadania przez pracowników Departamentu Rolnictwa.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian