Organizacje pozarządowe – Konkursy / tryb pozakonkursowy

Typ Data Tytuł
Artykuł 25.04.2019 Oferta z dnia 23.04.2019 r. złożona przez Stowarzyszenie „zespolaki” Szczegóły
Artykuł 25.04.2019 Oferta z dnia 18.04.2019 r. złożona przez STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI KOZIELEC I OKOLIC Szczegóły
Artykuł 23.04.2019 Wyniki otwartego konkursu nr 18/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom pod nazwą „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” Szczegóły
Artykuł 19.04.2019 Wyniki otwartego konkursu ofert nr 15/2019 Szczegóły
Artykuł 15.04.2019 Oferta z dnia 3 kwietnia 2019 r. złożona przez Specjalistyczna Pomoc Rodzinom „Nadzieja” Szczegóły
Artykuł 09.04.2019 Oferta z dnia 29 marca 2019 r. złożona przez Parafialny Klub Seniora im. Jana Pawła II Szczegóły
Artykuł 04.04.2019 Oferta z dnia 02.04.2019 r. złożona przez Towarzystwo Rodziców Dzieci Specjalnej Troski Szczegóły
Artykuł 04.04.2019 Oferta z dnia 28.03.2019 r. złożona przez Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Pałuki Szczegóły
Artykuł 01.04.2019 Oferta z dnia 25 marca 2019 r. (data wpływu: 25.03.2019 r.) złożona przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Kujawsko – Pomorski Oddział Regionalny Szczegóły
Artykuł 01.04.2019 Oferta z dnia 19 marca 2019 r. (data wpływu: 25.03.2019 r.) złożona przez Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Osobom Uzależnionym Od Alkoholu, Osobom Współuzależnionym Oraz Ofiarom Przemocy „Alwernia” Szczegóły
Artykuł 26.03.2019 Oferta z dnia 20 marca 2019 r. złożona przez Stowarzyszenie Małyssak Szczegóły
Artykuł 12.03.2019 Wyniki konkursu ofert nr 17/2019 pod nazwą „Zwiększenie dostępu osób z niepełnosprawnością do lecznictwa specjalistycznego, terapii i rehabilitacji”. Szczegóły
Artykuł 11.03.2019 Wyniki konkursu ofert nr 12/2019, 13/2019 oraz 14/2019 Szczegóły
Artykuł 07.03.2019 Wyniki otwartego konkursu ofert nr 18/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod nazwą „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” Szczegóły
Artykuł 07.03.2019 Wyniki otwartego konkursu ofert nr 19/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 r. w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą „Wspieranie rodzin w pełnieniu funkcji rodzicielskich” Szczegóły
Artykuł 07.03.2019 Wyniki otwartego konkursu ofert nr 7/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 roku w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą „WSPIERANIE PRAC WYCHOWAWCZYCH Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ REALIZOWANYCH PRZEZ ORGANIZACJE MŁODZIEŻOWE” Szczegóły
Artykuł 07.03.2019 Wyniki otwartego konkursu ofert nr 6/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 roku w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą „WSPIERANIE ZAJĘĆ ROZWOJOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM”. Szczegóły
Artykuł 07.03.2019 Wyniki otwartego konkursu ofert nr 5/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pod nazwą „Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i innych uzależnień” Szczegóły
Artykuł 06.03.2019 Wyniki konkursu ofert nr 3/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pod nazwą „Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim” Szczegóły
Artykuł 04.03.2019 Wyniki otwartego konkursu ofert nr 9/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 roku w zakresie pomocy społecznej, pod nazwą: „WSPARCIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU OPIEKI NAD OSOBAMI PRZEWLEKLE CHORYMI” Szczegóły