Rolnictwo i obszary wiejskie

Typ Data Tytuł
Procedury załatwiania spraw 18.12.2019 Dotowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych oraz budowy zbiorników wodnych służących małej retencji Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 18.12.2019 Dotowanie budowy/renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 12.06.2018 Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o członkostwo w regionalnej sieci Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze Szczegóły
Artykuł 03.03.2016 Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 01.03.2016 Wprowadzenie dotychczas niestosowanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej technologii chowu zwierząt Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 26.02.2016 Dotowanie zadań publicznych w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych dla spółek wodnych Szczegóły
Artykuł 26.02.2016 Gospodarka wodna i melioracje Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 25.02.2016 Wprowadzenie całkowitego lub częściowego zakazu uprawiania amatorskiego połowu ryb Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 25.02.2016 Zobowiązanie użytkownika wód do umożliwienia swobodnego przepływu ryb oraz uprawnionego do rybactwa do zawieszenia połowu ryb niektórych gatunków w celach ochrony i umożliwienia rybom odbycia naturalnego tarła Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 25.02.2016 Zwolnienie od obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej lub uznanie zbiornika za czasowo nieprzydatny do prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 25.02.2016 Znoszenie obrębów ochronnych Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 25.02.2016 Ustanawianie obrębów ochronnych Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 25.02.2016 Znoszenie obrębów hodowlanych Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 25.02.2016 Ustanawianie obrębów hodowlanych Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 25.02.2016 Zaświadczenie o wyniku dokonanej oceny z wypełniania przez uprawnionego do rybactwa obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej bądź zaświadczenie o braku takiej oceny Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 25.02.2016 Wydawanie zezwoleń na odstępstwo od zakazów przewidzianych ustawą o rybactwie śródlądowym Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 25.02.2016 Ocena wypełniania przez uprawnionego do rybactwa obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 25.02.2016 Przyjmowanie i przekazywanie wniosków do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wpis produktu rolnego, środka spożywczego lub napoju spirytusowego na listę produktów tradycyjnych Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 24.02.2016 Dotowanie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 18.02.2016 Ulgi w płatnościach należności i opłat rocznych naliczonych z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji Szczegóły