Środowisko

Typ Data Tytuł
Artykuł 10.05.2021 Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wydanej Decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2021 r., znak: ŚG-I-P.7222.1.7.2020, stanowiąca zmianę pozwolenia zintegrowanego wydanego decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 stycznia 2007 r., znak: WSRiRW.III.HF/6618/34/06/07 ze zm., na eksploatację instalacji do produkcji trinitrotoluenu i dinitrotoluenu (DNT/TNT) wraz z podczyszczalnią ścieków oraz denitracji kwasów oraz do produkcji: pentrytu, oktogenu, heksogenu i nitrotriazolonu (PETN/HMX/RDX/NTO), eksploatowanych przez Zakłady Chemiczne „NITRO-CHEM” S.A., ul. Theodora Wulffa 18 w Bydgoszczy. Szczegóły
Artykuł 12.03.2021 Informacja o wpłynięciu do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zgłoszenia instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne dotyczące nadpowietrznej linii wysokiego napięcia 400 kV relacji Grudziądz Węgrowo – Pelpin – Gdańsk Przyjaźń, odcinek Grudziądz Węgrowo – Pelpin. Szczegóły
Artykuł 12.03.2021 Informacja publiczna o wydanej decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 lutego 2021 roku, znak: ŚG-I-P.7222.2.2.2019 zmieniającej decyzję Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 marca 2017 roku, znak: ŚG-I-W.7222.2.16.2016.AK ze zm., udzielającą pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do chowu drobiu – brojlera kurzego, zlokalizowanej w miejscowości Borucin Kolonia, gmina Osięciny, powiat radziejowski. Szczegóły
Artykuł 12.03.2021 Informacja publiczna o przystąpieniu do zmiany uchwały antysmogowej. Szczegóły
Artykuł 25.02.2021 Informacja publiczna o wydanej decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2021 roku, znak: ŚG-IV.7222.1.2015.AK zmieniającej decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lipca 2007 roku, znak: WSRiRW/DW-I-EB/6618/10/07 ze zm., udzielającą pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do chowu drobiu – brojlera kurzego, zlokalizowanej w miejscowości Koneck, gmina Koneck, powiat aleksandrowski. Szczegóły
Artykuł 22.02.2021 Informacja publiczna o wydanej decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 grudnia 2020 roku, znak: ŚG-I-P.7222.2.1.2018 udzielającej pozwolenia zintegrowanego prowadzącym oznaczone części instalacji, tj. Pani I. F. Gospodarstwo Rolne, Hodowla Drobiu Makowiska, 86-050 Solec Kujawski – głównemu prowadzącemu instalację oraz Panu S. F. Gospodarstwo Specjalistyczne Hodowla Drobiu Makowiska, 86-050 Solec Kujawski na eksploatację instalacji do chowu drobiu – brojlera kurzego, zlokalizowanej przy ul. Kopernika, 86-050 Solec Kujawski, gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski oraz stwierdzającej wygaśnięcie decyzji: Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2007 roku, znak: WSRiRW-III-JK/6618/11/07 ze zm. udzielającej pozwolenia zintegrowanego ww. Pani I. F. na eksploatację instalacji służącej do chowu drobiu – brojlera kurzego, zlokalizowanej przy ul. Kopernika w Solcu Kujawskim i Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 kwietnia 2011 roku, znak: ŚG.I.ak.7624/26/10/tw ze zm. udzielającej pozwolenia zintegrowanego ww. Panu S. F. na eksploatację instalacji służącej do chowu drobiu – brojlera kurzego, zlokalizowanej przy ul. Kopernika w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Artykuł 01.02.2021 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oczywistej omyłki pisarskiej w treści decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 sierpnia 2019 r., znak: ŚG-IV.726.1.2018, nakładającej na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, zarządcę autostrady A-1 Toruń – Stryków, na odcinku: węzeł Czerniewice – granica województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego, obowiązek ograniczenia oddziaływania na środowisko hałasu komunikacyjnego odcinka autostrady A-1 przebiegającego przez miejscowości Nowy Ciechocinek i Otłoczyn na terenach podlegających ochronie akustycznej w miejscach stwierdzonych przekroczeń, tj.: w otoczeniu punktu pomiarowego: P1 (18°43’11,9”E; 52°54’42,1”N), zlokalizowanego w miejscowości Nowy Ciechocinek 15 (działka ewidencyjna nr 80/8 obr. 0012, gm. Aleksandrów Kujawski), poprzez zmniejszenie hałasu co najmniej do poziomu dopuszczalnego. Szczegóły
Artykuł 29.01.2021 Informacja publiczna o wszczęciu na żądanie strony postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 stycznia 2007 r., znak: WSRiRW.III.HF/6618/34/06/07 ze zm., udzielającej pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji DNT/TNT i denitracji kwasów, tj. do produkcji dinitrotoluenu (DNT), trinitrotoluenu (TNT) i denitracji kwasów oraz instalacji PETN/HMX/RDX, tj. do produkcji: pentrytu (PETN), oktogenu (HMX), heksogenu (RDX), zlokalizowanych na terenie Zakładów Chemicznych „NITRO-CHEM” S.A. przy ul. Theodora Wulffa 18 w Bydgoszczy. Szczegóły
Artykuł 27.01.2021 Informacja o wszczęciu na żądanie strony postępowania administracyjnego oraz umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji cynkowania ogniowego, zlokalizowanej na terenie zakładu Inter Metal Sp. z o.o. w Inowrocławiu sklasyfikowanej zgodnie pkt 2 ppkt 7 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1169) jako instalacja do powierzchniowej obróbki metali lub materiałów z tworzyw sztucznych z wykorzystaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych, gdzie całkowita pojemność wanien procesowych przekracza 30 m3. Szczegóły
Artykuł 20.01.2021 BDO – rachunki bankowe. Szczegóły
Artykuł 14.01.2021 Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Śliwickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, Obszaru Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego, Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy i w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Głuszyńskie. Szczegóły
Artykuł 04.12.2020 Informacja publiczna o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pani A. L., prowadzącej: Gospodarstwo Rolno-Hodowlane, Redecz Krukowy, 87-880 Brześć Kujawski, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana M.S. oraz zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do produkcji brojlerów, zlokalizowanej w miejscowości Redecz Krukowy, gmina Brześć Kujawski, powiat włocławski. Szczegóły
Artykuł 23.11.2020 Wniosek o istotną zmianę pozwolenia zintegrowanego Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 marca 2006 r., znak: WSiR.III.HF/6618/20/04, wydanego dla Przedsiębiorstwa Usług Gminnych Sp. z o. o., ul. Inowrocławska 12, 88-170 Pakość, na prowadzenie instalacji – składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Giebnia, gm. Pakość. Szczegóły
Artykuł 19.10.2020 Informacja publiczna o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pani I. F., prowadzącej: Gospodarstwo Rolne Hodowla Drobiu, Makowiska, 86-050 Solec Kujawski oraz Pana S. F., prowadzącego: Gospodarstwo Specjalistyczne Hodowla Drobiu, Makowiska, 86-050 Solec Kujawski, reprezentowanych przez pełnomocnika Pana A. Ś. oraz zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji służącej do chowu drobiu – brojlera kurzego, zlokalizowanej przy ul. Kopernika w Solcu Kujawskim, gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski oraz wygaszenia dotychczas obowiązujących decyzji, tj.: Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2007 roku, znak: WSRiRW-III-JK/6618/11/07 ze zm. udzielającej pozwolenia zintegrowanego ww. Pani I. F. na eksploatację instalacji służącej do chowu drobiu – brojlera kurzego, zlokalizowanej przy ul. Kopernika w Solcu Kujawskim i Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 kwietnia 2011 roku, znak: ŚG.I.ak.7624/26/10/tw ze zm. udzielającej pozwolenia zintegrowanego ww. Panu S. F. na eksploatację instalacji służącej do chowu drobiu – brojlera kurzego, zlokalizowanej przy ul. Kopernika w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Artykuł 02.10.2020 Informacja publiczna o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana R.S., prowadzącego: Gospodarstwo Rolne R.S. Borucin Kolonia, 88-220 Osięciny, reprezentowanego przez Pana M.S. oraz zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie istotnej zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 marca 2017 roku, znak: ŚG-I-W.7222.2.16.2016.AK na eksploatacje instalacji służącej do chowu drobiu – brojlera kurzego zlokalizowanej w miejscowości Borucin Kolonia, gmina Osięciny, powiat radziejowski. Szczegóły
Artykuł 28.09.2020 Ogłoszenie o sporządzeniu projektu uchwały w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii (…) Szczegóły
Artykuł 18.09.2020 Informacja o dofinansowaniu przez WFOŚiGW w Toruniu opracowania Programów ochrony powietrza dla 4 stref województwa kujawsko-pomorskiego. Szczegóły
Artykuł 04.09.2020 Wydanie decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lipca 2020 r., znak: ŚG-I-P.7222.1.10.2019, zmieniającej decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2006 r., znak: WSiR/DW-I-EB/6618/2/06 ze zm. na eksploatację instalacji do wytwarzania energii i paliw – do spalania paliw o nominalnej mocy nie mniejszej niż 50 MW (Elektrociepłowni), zlokalizowanej przy ul. Toruńskiej 222 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 10.08.2020 Informacja o wydanej decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2020 r., znak: ŚG-I-P.7222.1.19.2017 stwierdzającej wygaśnięcie pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 października 2008 r., znak: ŚG.I.mc.760-1/49/08 ze zm. oraz udzielającej pozwolenia zintegrowanego STRUDZE S.A. z siedzibą w Jezuickiej Strudze 3, na eksploatację instalacji: – do unieszkodliwienia padłych i ubitych zwierząt oraz do przetwórstwa produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, – do termicznego unieszkodliwiania odpadów organicznych pochodzenia zwierzęcego oraz produkcji nawozu fosforowo-wapniowego, zlokalizowanych w Jezuickiej Strudze 3, gmina Rojewo. Szczegóły
Artykuł 24.07.2020 Informacja wszczęciu na żądanie Strony postępowania administracyjnego oraz umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie zmiany decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2007 r., znak: WSRiRW.III.HF/6618/74/06/07 ze zm., udzielającej pozwolenia zintegrowanego HYDRO-VACUUM S.A., ul. Droga Jeziorna 8, 86-303 Grudziądz, na eksploatację instalacji do odlewania metali żelaznych o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton wytopu na dobę oraz instalacji do odlewania metali kolorowych o zdolności produkcyjnej 2,2 Mg/dobę, zlokalizowanych w Grudziądzu przy ul. Droga Jeziorna 8. Szczegóły