Informacje publiczne

Typ Data Tytuł
Artykuł 22.12.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Marcina Kasprzaka prowadzącego Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Kapral-car” Marcin Kasprzak, Mamlicz 145, 88-190 Barcin, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, do urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Wodbar” sp. z o.o. w Barcinie, pochodzących ze stacji demontażu pojazdów samochodowych w m. Mamlicz 145, gmina Barcin oraz stwierdzenie wygaśnięcia decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2013 roku, znak: ŚG-IV.7322.51.2012.AB, w powyższym zakresie. Szczegóły
Artykuł 19.12.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego poprzez GDDKiA Oddział w Bydgoszczy, w związku z budową drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz – granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego na wykonanie urządzeń wodnych – budowę rowów drogowych nieszczelnych pomiędzy km 14+670, a 21+890 drogi S5 przepustu drogowego w związku z budową drogi ekspresowej S-5 na odcinku 4: „Tryszczyn (bez węzła) – Białe Błota (bez węzła) o długości około 13,5 km” woj. kujawsko-pomorskie. Szczegóły
Artykuł 16.12.2016 O zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wydanej decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2016 roku, znak ŚG-I-W.7222.8.2016.SN, tj. pozwolenie zintegrowane dla EDF Gaz Toruń Sp. z o. o., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa na eksploatację instalacji do wytwarzania energii i paliw – do spalania paliw o nominalnej mocy nie mniejszej niż 50 MWt, zlokalizowanej w Toruniu przy ul. Ceramicznej 6. Szczegóły
Artykuł 16.12.2016 Informacja o wydanej decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2016 roku, znak ŚG-I-W.7222.8.2016.SN, tj. pozwolenie zintegrowane dla EDF Gaz Toruń Sp. z o. o., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa na eksploatację instalacji do wytwarzania energii i paliw – do spalania paliw o nominalnej mocy nie mniejszej niż 50 MWt, zlokalizowanej w Toruniu przy ul. Ceramicznej 6. Szczegóły
Artykuł 15.12.2016 Informacja o opracowaniu projektów dokumentów pn.: „Program ochrony powietrza dla strefy miasto Toruń ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 – aktualizacja”; Program ochrony powietrza dla strefy aglomeracja bydgoska ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 – aktualizacja”; Program ochrony powietrza dla strefy miasto Włocławek ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 – aktualizacja”; Program ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na przekroczenie poziomu docelowego i dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5″, a także rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących ww. projektów. Szczegóły
Artykuł 14.12.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego poprzez GDDKiA Oddział w Bydgoszczy, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. dwóch przepustów P3 i P4 na rowie melioracyjnym R-C pod drogami dojazdowymi (km drogi ekspresowej S-5 9+565 – 9+840) w związku z budową drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz – granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego, odcinek 2: Dworzysko (bez węzła) – Aleksandrowo (z węzłem) o długości około 22,4 km, woj. kujawsko-pomorskie. Szczegóły
Artykuł 14.12.2016 Informacja o wydanej decyzji przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 listopada 2016 r., znak: ŚG-I-W.7222.2.11.2016.AK, tj. pozwolenia zintegrowanego dla instalacji chowu drobiu o więcej niż 40 000 stanowisk, zlokalizowanej w miejscowości Dębionek, gmina Sadki, powiat nakielski. Szczegóły
Artykuł 07.12.2016 Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028”. Szczegóły
Artykuł 05.12.2016 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gospodarstwa Rolnego Hodowla Drobiu Izabela i Kazimierz Frischke Makowiska 19, 86-050 Solec Kujawski oraz Gospodarstwa Rolnego Kazimierz Frischke Jr Makowiska 19, 86-050 Solec Kujawski oraz zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji – pozwolenia zintegrowanego i wygaszenia obecnie obowiązującego, udzielonego dla instalacji chowu drobiu – brojlera kurzego zlokalizowanej w miejscowości Makowiska, gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski. Szczegóły
Artykuł 05.12.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji zatwierdzającej opracowanie pt. „Projekt robót geologicznych dla ustalenia warunków geologiczno-inżynierskich budowy dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń, zad. V, gm. Gruta, Grudziądz, Rogóźno i Nowe, woj. kujawsko-pomorskie”. Szczegóły
Artykuł 01.12.2016 Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych dla pyłu PM10 i benzenu oraz poziomu docelowego dla arsenu – aktualizacja. Szczegóły
Artykuł 01.12.2016 Konsultacje projektu uchwały Sejmiku województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia planu działań krótkoterminowych dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu. Szczegóły
Artykuł 01.12.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego poprzez GDDKiA Oddział w Bydgoszczy, w sprawie zmiany decyzji ostatecznej Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29.08.2016 r., znak ŚG-I W.7322.102.2016, wydanej w związku z budową drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz – granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego, odcinek 5: od węzła Białe Błota (bez węzła), do węzła Szubin (bez węzła) o długości około 9,7 km, woj. kujawsko-pomorskie, udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych. Szczegóły
Artykuł 30.11.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Brześć Kujawski w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód z rzeki Zgłowiączki i przerzut wód do jeziora Cmentowo oraz wykonanie urządzeń wodnych, tj. ujęcia brzegowego w km 21+ 230 rzeki Zgłowiączki i wylotu do jez. Cmentowo zlokalizowanego na działce nr 109/2 obręb 2 m. Brześć Kujawski. Szczegóły
Artykuł 25.11.2016 Wniosek o wydanie decyzji – pozwolenia zintegrowanego dla instalacji chowu drobiu – brojlera kurzego, zlokalizowanej w miejscowości Kazimierzewo, gmina Kcynia, powiat nakielski. Szczegóły
Artykuł 24.11.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Toruńskich Wodociągów Sp. z o. o. w Toruniu w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia „Mała Nieszawka”, z 22 studni zlokalizowanych na działkach nr: 432/1, 433/3, 2136/9, 2136/8, 2136/11, 426/14, 446/2, 426/11, 2137/13, 426/9, 422/1, 417/5, 413/1, 2109/12 obręb ewid. Mała Nieszawka, nr: 501, 502, 503, 504, 505 obręb ewid. 63 m. Toruń i nr 4 obręb ewid. 70 m. Toruń oraz wprowadzanie wód popłucznych, wylotem położonym na działce nr 311/6 obręb ewid. Mała Nieszawka, do rowu melioracyjnego Rb. Szczegóły
Artykuł 15.11.2016 Informacja Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przystąpieniu do opracowywania projektów dokumentów: „Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Toruń ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 – aktualizacja”, „Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Włocławek ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 – aktualizacja”, „Programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja bydgoska ze względu na przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10 – aktualizacja”. Szczegóły
Artykuł 09.11.2016 Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2016 roku, znak ŚG-I-W.7222.3.2016.SN, tj. zmiana pozwolenia zintegrowanego wydanego dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo Handlowego „HANZA” Sp. z o. o. w związku z eksploatacją instalacji do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych, podstawowych produktów lub półproduktów chemii organicznej, tj. instalacji do produkcji wodorosiarczynu sodowego i siarczynu sodowego, zlokalizowanej w Toruniu przy ul. Ceramicznej 6h. Szczegóły
Artykuł 09.11.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Marka Kolberga, AUTO-HANDEL, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących ze stacji demontażu pojazdów w m. Stawiska 45, gm. Mogilno, do urządzeń kanalizacyjnych Mogileńskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mogilnie. Szczegóły
Artykuł 07.11.2016 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia opracowania pt. „Projekt robót geologicznych dla ustalenia warunków geologiczno-inżynierskich budowy dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń, zad. V, gm. Gruta, Grudziądz, Rogóźno i Nowe, woj. kujawsko-pomorskie” Szczegóły