Świadczone usługi przez Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich

Do zakresu działania Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich należy w szczególności:

1) współdziałanie w kształtowaniu polityki i kierunków rozwoju obszarów wiejskich w Województwie;

2) realizacja zadań delegowanych przez Instytucję Zarządzającą w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, przypisanych Samorządowi Województwa;

3) realizacja zadań wynikających z umowy nr 4/BZD-UM02/2009 z dnia 29 stycznia 2009 roku zawartej pomiędzy Agencją Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa a Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie zadań delegowanych przez Agencję Płatniczą w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013;

4) realizacja zadań wynikających z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, przypisanych Samorządowi Województwa jako instytucji pośredniczącej;

4a) realizacja zadań wynikających z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020, przypisanych Samorządowi Województwa jako instytucji pośredniczącej;

5) realizacja zadań wynikających z umowy nr 02/2015_DDD-UM02 z dnia 8 czerwca 2015 roku zawartej pomiędzy Agencją Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa a Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w związku z realizacją obowiązków wynikających z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;

6) realizacja zadań wynikających ze współpracy marszałka województwa ze stowarzyszeniami typu lokalna grupa działania i lokalna grupa rybacka, finansowanych z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego;

7) wdrażanie operacji realizowanych w ramach lokalnych strategii rozwoju dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego,

8) stosowanie zabezpieczeń wymaganych przez aktualnie obowiązującą normę ISO/IEC 27002, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) 885/2006 z dnia 21 czerwca 2006 roku, a począwszy od dnia 16 października 2016 r., zapewnienia bezpieczeństwa systemów informacyjnych zgodnie z normą ISO Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej 27001 – zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 907/2014;

9) sporządzanie analiz oraz projektów dotyczących rozwoju i modernizacji obszarów wiejskich;

10) współpraca z jednostkami administracji rządowej, samorządami gminnymi i powiatowymi, samorządem rolniczym, społeczno-zawodowymi organizacjami rolniczymi oraz związkami branżowymi w zakresie monitorowania oraz rozwiązywania problemów rolnictwa i obszarów wiejskich, a także budowania struktur partnerstwa lokalnego i regionalnego;

11) koordynacja działań związanych z polityką terytorialną w zakresie wdrażania RLKS;

12) zadania związane z realizacją umów ramowych z lokalnymi grupami;

13) ocena prawidłowości wyboru dokonywanego przez LGD w ramach konkursów ogłoszonych w obszarze RPO WK-P 2014-2020;

14) nadzór nad lokalnymi grupami działania wynikający z ustawy Prawo o stowarzyszeniach;

15) obsługa realizowanych projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi 7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

Wszelkie niezbędne informacje o konkursach, zasadach ubiegania się o środki unijne i wzory dokumentów znajdują się na stronie http://www.mojregion.eu/

Informacje

Rejestr zmian