Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w roku 2019

15 kwietnia 2019 roku Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął uchwałę nr V/100/19 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na wnioski złożone do 15 grudnia 2018 r. Treść uchwały znajdą państwo pod linkiem: http://bip.kujawsko-pomorskie.pl/uchwala-nr-v10019-sejmiku-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-z-dnia-15-kwietnia-2019-r-w-sprawie-udzielenia-dotacji-na-prace-konserwatorskie-restauratorskie-lub-roboty-budowlane-przy-zabytkach-wpi/.

Wnioskodawcy od numeru 1 do 171 to partnerzy projektu, który będzie finansowany ze środków unijnych. Są oni objęci regulacjami wynikającymi z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 . Na ich dofinansowanie składa się 69% dotacji z RPO oraz 1% z budżetu Województwa.

Wnioskodawcy od numeru 172 do 200 są objęci regulacjami wynikającymi z ustawy o finansach publicznych. Ich dofinansowanie pochodzi z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Poniżej zostały zamieszczone załączniki, które należy dołączyć do skorygowanego wniosku o przyznanie dotacji. Przypominamy, iż ostateczny termin na złożenie potrzebnych dokumentów mija 8 maja 2019 roku.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian