Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w roku 2021

22 marca 2021 roku Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął uchwałę nr XXX/432/21 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na wnioski złożone do 15 grudnia 2020 r.

Treść uchwały została załączona pod tekstem niniejszej informacji.

Wnioskodawcy od numeru 1 do 153 to Partnerzy projektu, który będzie finansowany ze środków unijnych. Są oni objęci regulacjami wynikającymi z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Na ich dofinansowanie składa się 69% dotacji z RPO i budżetu Państwa oraz 1% z budżetu Województwa.

Wnioskodawcy od numeru 154 do 177 są objęci regulacjami wynikającymi z ustawy o finansach publicznych. Ich dofinansowanie pochodzi wyłącznie z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Poniżej zostały zamieszczone załączniki, które należy dołączyć do skorygowanego wniosku o przyznanie dotacji. Przypominamy, że ostateczny termin na złożenie potrzebnych dokumentów mija 9 kwietnia 2021r.

Dane do kontaktu:

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian