Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego

  • Wydział Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Biuro Dziedzictwa Narodowego
  • Termin załatwienia Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przedstawi Sejmikowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego wykaz wszystkich złożonych wniosków, wykaz rekomendacji komisji, propozycję wyboru zadań wraz z projektem uchwały o przyznaniu dotacji, w następujących terminach: a) do dnia 28 lutego roku, w którym ma być wykorzystana dotacja w przypadku wniosków złożonych do 15 grudnia roku poprzedniego; b) do dnia 30 maja roku, w którym ma być wykorzystana dotacja w przypadku wniosków złożonych do 15 kwietnia.
  • Osoba kontaktowa Krzysztof Jeliński, Katarzyna Sulińska, Marzenna Kończak, Angelina Grzywińska, Paulina Karpik
  • Miejsce załatwienia Wnioski o przyznanie dotacji wraz załącznikami należy składać w Punkcie Informacyjno-Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń lub drogą pocztową (decyduje data wpływu) na adres:
   Urząd Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
   Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
   Plac Teatralny 2
   87-100 Toruń
   (dotacje na zabytki)
  • Telefon kontaktowy Monika Butowska 604 086 729, Krzysztof Jeliński 883 326 607, Katarzyna Sulińska 883 353 675, Marzenna Kończak 56 62 15 826, Angelina Grzywińska 56 62 18 755, Paulina Karpik 795 572 063
  • Miejsce odbioru Nie dotyczy
  • Wymagane dokumenty Wniosek o przyznanie dotacji winien być złożony na formularzu stanowiącym załącznik do zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Do wniosku o przyznanie dotacji należy załączyć:
   a) dokument określający status prawny;
   b) decyzję o wpisie zabytku do rejestru zabytków;
   c) dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku (np. aktualny wypis z rejestru gruntów, aktualny odpis z księgi wieczystej, akt notarialny, umowa stosunku zobowiązaniowego- nie starsze niż trzy miesiące liczone od dnia złożenia wniosku);
   d) aktualne pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac przy zabytku będącym przedmiotem wniosku, w zakresie rzeczowym zgodnym z wnioskiem (w przypadku, gdy program konserwatorski jest załącznikiem do pozwolenia należy również dołączyć jego kopię);
   e) kosztorys inwestorski lub ofertowy prac podpisany przez wnioskodawcę oraz zaakceptowany przez wojewódzkiego konserwatora zabytków pod względem zgodności z wydanym pozwoleniem;
   f) aktualne pozwolenie na budowę lub wniosek o pozwolenie na budowę, o ile wymaga tego charakter prowadzonych prac; w przypadku, gdy wnioskodawca składa wniosek w drugim terminie o dotację jednoroczną musi załączyć aktualne pozwolenie na budowę. (Jeśli pozwolenie na budowę zostało wydane ponad trzy lata przed złożeniem wniosku, należy dołączyć kopię pierwszej strony dziennika budowy oraz kopię strony z pierwszym wpisem przedłużającym ważność decyzji);
   g) oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie zabytku;
   h) dokumentację fotograficzną zabytku (do 10 zdjęć), opisaną, przedstawiającą stan zabytku będącego przedmiotem wniosku;
   i) w przypadku gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą do wniosku o udzielenie dotacji oprócz załączników wymienionych w ust. 2 należy załączyć informację o pomocy publicznej otrzymanej przed dniem złożenia wniosku – sporządzoną w zakresie i według zasad określonych w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007, Nr 59 poz. 404 z późn. zm.).
  • Opłaty Brak opłat
  • Tryb odwoławczy Brak trybu odwoławczego
  • Uwagi

   Wnioski o udzielenie dotacji składa się do dnia 15 grudnia roku poprzedzającego rok w którym planowane jest wykorzystanie dotacji. W przypadku niewykorzystania całości środków przeznaczonych w budżecie województwa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach lub ich zwiększenia, mogą być składane wnioski w drugim terminie, tj. do dnia 15 kwietnia roku, w którym dotacja ma być wykorzystana.

  • Podstawa prawna

   Uchwała nr XXV/497/08 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 września 2008 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2008 r. Nr 133, poz. 2100,  z 2009 r. Nr 43, poz. 938 i Nr 124, poz. 2064 oraz z 2012 r. poz. 2029).

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian