Dotowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych oraz budowy zbiorników wodnych służących małej retencji

  • Wydział Departament Rolnictwa i Geodezji
  • Termin załatwienia Na podstawie umowy dotacji pomiędzy województwem a jednostkami samorządu terytorialnego lub właścicielami gospodarstw rolnych posiadajacych nr identyfikacyjny producenta rolnego.
  • Osoba kontaktowa Dorota Stępińska-Kamińska tel. (56) 621 59 18, 728 494 534, Dorota Sierakowska tel. (56) 621 59 18, 784 994 946, Łukasz Domski tel. 728 494 320, Magdalena Masewicz tel. (56) 621 59 18, 784 951 983
  • Miejsce załatwienia Dokumenty można przesyłać pocztą na adres:
   1. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń

   lub składać osobiście:
   2. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń – (Punkt Informacyjno-Podawczy)
   3. ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń - pok. 608 – V piętro (Sekretariat Departamentu Rolnictwa i Geodezji)
  • Telefon kontaktowy (56) 621 59 18, (56) 621 59 33, 728 494 320
  • Miejsce odbioru DEPARTAMENT ROLNICTWA I GEODEZJI
   ul. Targowa 13/15
   87-100 TORUŃ
  • Wymagane dokumenty Wniosek zawierający:
   • wnioskodawcę,
   • przedsięwzięcie (tylko jednego rodzaju) oraz przyczyny jego podjęcia,
   • rodzaj i rozmiar prac niezbędnych do wykonania, z dokumentacji technicznej
   • termin realizacji przedsięwzięcia,
   • koszt wykonania planowanych prac,
   • udział własny w kosztach realizacji przedsięwzięcia.

   Do wniosku należy dołączyć:
   • wyrys z mapy ewidencji gruntów, na której należy określić lokalizację i ewentualne etapy realizacji projektowanych prac,
   • wypis z Rejestru Ewidencyjnego Gruntów i Budynków dotyczący nieruchomości, na której ma być realizowane przedsięwzięcie, potwierdzający własność,
   • zatwierdzony przez Wnioskodawcę przedmiar planowanych robót lub kosztorys inwestorski.
  • Opłaty Nie dotyczy
  • Tryb odwoławczy Nie dotyczy
  • Uwagi

   O udzielenie dotacji mogą się starać jednostki samorządu terytorialnego lub właściciele gospodarstw rolnych posiadających nr identyfikacyjny producenta rolnego .

  • Podstawa prawna

   Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych
   (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1161).

   Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 47/2190/19
   z dnia 6 grudnia 2019 r.

    

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw
  • Słowa kluczowe ,

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian