Dotowanie zadań publicznych w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych dla spółek wodnych

  • Wydział Departament Rolnictwa i Geodezji
  • Termin załatwienia Na podstawie umowy dotacji pomiędzy województwem, a spółkami wodnymi.
  • Osoba kontaktowa Przemysław Grabek tel. (56) 621 58 92
  • Miejsce załatwienia Dokumenty można przesyłać pocztą na adres:
   1. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń

   lub składać osobiście:
   2. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń – (Punkt Informacyjno-Podawczy)
   3. ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń - pok. 608 – V piętro (Sekretariat Departamentu Rolnictwa i Geodezji)
  • Telefon kontaktowy (56) 621 58 92
  • Miejsce odbioru DEPARTAMENT ROLNICTWA I GEODEZJI
   ul. Targowa 13/15
   87-100 TORUŃ
   lub dokumenty wysyłane są pocztą za potwierdzeniem odbioru
  • Wymagane dokumenty Wnioskodawca musi spełniać następujące kryteria:
   1. Udział środków własnych:
   a) udział środków własnych w realizowanym zadaniu nie mniejszy niż 50 % całkowitej wartości zadania dla spółek wodnych, których uchwalona składka w 2019 r., była nie mniejsza niż 20 zł/ha zmeliorowany, a w przypadku spółek wodnych powstałych w 2020 r. uwzględniana będzie wysokość uchwalonej składki na 2020 r., która nie może być niższa niż 20 zł/ha zmeliorowany;

   b) udział środków własnych w realizowanym zadaniu nie mniejszy niż 60 % całkowitej wartości zadania dla spółek wodnych, których uchwalona składka w 2019 r., była nie mniejsza niż 18 zł/ha zmeliorowany, a w przypadku spółek wodnych powstałych w 2020 r. uwzględniana będzie wysokość uchwalonej składki na 2020 r., która nie może być niższa niż 18 zł/ha zmeliorowany;

   2) ściągalności składki za 2019 r. minimum 70%. Zapis ten nie obowiązuje spółek wodnych powstałych w 2020 r.


   Do wniosku należy dołączyć:
   1. dokumenty uwiarygodniające wnioskodawcę: wyciąg z katastru wodnego lub uchwała odnośnie wyboru organu reprezentującego spółkę wodną, potwierdzona przez starostwo,
   2. dokumenty wskazujące osoby upoważnione do zawierania umów,
   3. opinia Biura Terenowego Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku w sprawie kompletności dokumentacji oraz konieczności wykonania robót,
   4. mapa ze wskazaniem lokalizacji wnioskowanego zadania w skali nie większej niż 1:5000,
   5. kosztorys zadania wykonany zgodnie z licencjonowanym programem kosztorysowym „NORMA”, który można pobrać
   w biurach terenowych Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.
   6. uzgodnienia niezbędne do bezkonfliktowego wykonania robót: oświadczenie o dokonaniu uzgodnień lub oświadczenie o braku ich potrzeby.
  • Opłaty Nie dotyczy
  • Tryb odwoławczy Nie dotyczy
  • Uwagi

   O udzielenie dotacji mogą się starać spółki wodne.

  • Podstawa prawna

   Art. 443 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U.  z 2017 r., poz. 1566 z późn. zm.); Uchwała Nr VI/105/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2011 r.w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na realizacje zadań publicznych innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2011 Nr 95, poz. 748).

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw
  • Słowa kluczowe , ,

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian