DYREKTOR REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W TORUNIU UL. SŁOWACKIEGO 114, 87-100 TORUŃ, GODZINY OTWARCIA: PN, ŚR, CZW 7:30-15:30, WT 7:30-17:00, PT 7:30 – 14:00 OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY SPECJALISTY DO SPRAW EKONOMII SPOŁECZNEJ W REGIONALNYM OŚRODKU POLITYKI SPOŁECZNEJ W TORUNIU

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:10/2017
  • Wydział:Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
  • Miejsce pracyRegionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
  • StanowiskoSPECJALISTY DO SPRAW EKONOMII
  • Wymiar etatupełen
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2017-05-29
  • Termin składania dokumentów2017-06-08
  • Sposób składania dokumentówOsoby zainteresowane prosimy o składanie ofert na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, ul. Słowackiego 114, z dopiskiem: „Oferta Pracy Nr 10/2017” w terminie do dnia 8 czerwca 2017 r. (data wpływu do ROPS).
  • Miejsce składania dokumentówRegionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, ul. Słowackiego 114,
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe magisterskie;
   b) znajomość obsługi komputera w tym znajomość pakietów biurowych (np. MS Office);
   c) co najmniej roczne doświadczenie w pracy z przedstawicielami jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i/lub podmiotów ekonomii społecznej;
   d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
   e) nieposzlakowana opinia;
   f) pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych;
   g) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;
   h) obywatel polski, obywatel innego państwa UE lub obywatel państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) wiedza z zakresu funkcjonowania administracji samorządowej;
   b) wiedza z zakresu ekonomii społecznej;
   c) umiejętność pracy w zespole;
   d) komunikatywność, samodzielność w działaniu.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) inicjowanie i wspieranie współpracy jednostek systemu pomocy społecznej, podmiotów ekonomii społecznej (PES), w tym o charakterze reintegracyjnym, ośrodków wsparcia ekonomii społecznej dla zwiększenia synergii działań podejmowanych przez te podmioty w procesie aktywizacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i wzrostu zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej (m.in. we współpracy z szkołami, uczelniami, instytucjami rynku pracy, przedsiębiorcami);
   b) analiza stosowania przez jednostki samorządu terytorialnego klauzul społecznych lub społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych, zlecania zadań podmiotom ekonomii społecznej;
   c) organizowanie warsztatów, seminariów, wizyt studyjnych, spotkań dla kadry JST i PES, konferencji, targów dobrych praktyk celem pogłębienia współpracy i partnerskich relacji jednostek administracji publicznej z PES.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowybrak
  • Lista wybranych kandydatów
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian