Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy, Ks. R. Markwarta 7, 85-015 Bydgoszcz, ogłasza konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:8/DZ/2020
  • Nazwa jednostki zlecającej:Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy, ul. Ks. R. Markwarta 7, 85–015 Bydgoszcz
  • Wydział:-
  • Miejsce pracyWojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy, ul. Ks. R. Markwarta 7, 85–015 Bydgoszcz
  • StanowiskoZastępca dyrektora ds. lecznictwa w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy
  • Wymiar etatu4/5
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2020-08-05
  • Termin składania dokumentów2020-08-17
  • Sposób składania dokumentówKandydat winien złożyć następujące dokumenty: 1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem, 2) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem, lub kserokopię tych dokumentów, w tym dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu lekarza, 3) dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy, 4) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej, 5) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata. Kandydat może złożyć dokumenty w formie kopii pod warunkiem ich poświadczenia za zgodność z oryginałem. Dostatecznym elementem potwierdzającym zgodność z oryginałem własnoręcznym czytelnym podpisem bądź podpisem z pieczęcią imienną na kserokopii z adnotacją „za zgodność z oryginałem”. Na prośbę Komisji kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały tych dokumentów. 6) oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska, 7) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy, ul. Ks. R. Markwarta 7, 85–015 Bydgoszcz.
  • Miejsce składania dokumentówKomplet dokumentów należy składać w zamkniętej kopercie, na której kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego oraz adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy” w: sekretariacie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy, ul. Ks. R. Markwarta 7, 85 – 015 Bydgoszcz (czynnym w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.25 – 15.00). najpóźniej do dnia 17.08.2020 r. godz. 12:00 W razie nadania przesyłki pocztą nie decyduje data stempla pocztowego, lecz moment faktycznego dostarczenia dokumentów do sekretariatu WSPR w Bydgoszczy.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędneKandydat przystępujący do konkursu winien posiadać kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. z 2011 r. Nr 151, poz. 896), tj. posiadać:
   1) tytuł zawodowy lekarza,
   2) prawo wykonywania zawodu lekarza w Rzeczpospolitej Polskiej,
   3) tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny,
   4) co najmniej ośmioletni staż pracy w zawodzie.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe-
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy1. nadzorowanie Zespołów Ratownictwa Medycznego,
   2. nadzór nad prawidłowym sporządzaniem i obiegiem dokumentacji medycznej,
   3. opracowywanie i wdrażanie procedur medycznych
   4. udoskonalenie i usprawnianie systemu udzielania świadczeń medycznych,
   5. nadzór nad przestrzeganiem prawa pacjenta,
   6. nadzór nad prawidłową eksploatacją sprzętu i aparatury medycznej,
   7. nadzór nad przestrzeganiem przez podległy personel dyscypliny pracy, tajemnicy służbowej, nad realizowaniem szkoleń doskonalących dla personelu medycznego,
   8. rozpatrywanie uwag i skarg pacjentów,
   9. kontrola zarządcza w przypisanym zakresie.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy-
  • Lista wybranych kandydatów
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian