Finansowanie dopłat do ulgowych przejazdów autobusowych w pozamiejskiej publicznej komunikacji w krajowym transporcie drogowym

Finansowanie dopłat do ulgowych przejazdów autobusowych w pozamiejskiej publicznej komunikacji w krajowym transporcie drogowym

  • Wydział Departament Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Transportu
  • Termin załatwienia Zgodnie z postanowieniami art. 35 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2017 poz. 1257) sprawa powinna być załatwiona bez zbędnej zwłoki, jednak nie dłużej niż w terminie miesiąca od dnia złożenia wszystkich wymaganych przepisami prawa dokumentów. W szczególnych przypadkach załatwienie sprawy może nastąpić w terminie dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
  • Osoba kontaktowa Małgorzata Gargasz
  • Miejsce załatwienia Składanie dokumentów:
   Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
   Biuro Podawczo-Kancelaryjne, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń,

   Obsługa merytoryczna:
   Departament Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Transportu
   ul. Wały gen. Sikorskiego 15, pok 5 (I piętro), budynek BGŻ
  • Telefon kontaktowy 566218563
  • Miejsce odbioru nie dotyczy
  • Wymagane dokumenty wniosek o zawarcie umowy na finansowanie dopłat wraz z załącznikami wymienionymi we wniosku
  • Opłaty nie dotyczy
  • Tryb odwoławczy Interesantowi przysługuje prawo składania skarg i wniosków.
  • Uwagi

   Właściwość miejscową samorządu województwa do finansowania dopłat ustala się według miejsca:

   • zamieszkania lub siedziby przewoźnika – w przypadku przewozów realizowanych na trasach wykraczających poza obszar co najmniej jednego województwa;
   • wykonywania przewozów – w przypadku przewozów niewykraczających poza obszar województwa.

   Kwotę dopłaty stanowi różnica pomiędzy wartością sprzedaży biletów obliczoną według cen nieuwzględniających ustawowych ulg a wartością sprzedaży tych biletów w cenach uwzględniających te ulgi.

   Dopłaty przekazywane są przewoźnikom wykonującym krajowe autobusowe przewozy pasażerskie na zasadach określonych w umowach między samorządem województwa a przewoźnikiem.

  • Podstawa prawna
   1. ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 1138 z późn.  zm.);
   2. ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2200 z późn. zm.);
   3. ustawa z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 2193);
   4. ustawa z dnia 24 stycznia 1992 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1255 z późn. zm.);
   5. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz. U. z 2006 r. Nr 249, poz. 1824 z późn. zm.);
   6. ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2011 r., nr 205, poz. 1203 z późn. zm.);
   7. ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1983);
   8. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077);
   9. ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1311);
   10. ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.);
   11. ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2168 z późn. zm.).
  • Typ treściProcedury załatwiania spraw
  • Słowa kluczowe

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian