Gospodarka wodna i melioracje

Województwo Kujawsko-Pomorskie posiada wysoko rozwinięte rolnictwo działające na powierzchni ok. 11 400 km2 użytków rolnych, co stanowi 65 % ogółu powierzchni województwa.
W celu polepszenia zdolności produkcyjnej użytków rolnych prowadzi się regulacje stosunków wodnych gleby m.in. za pomocą melioracji wodnych.
Melioracje szczegółowe i podstawowe stanowią całość urządzeń melioracji wodnych i aby mogły sprawnie działać niezbędne są prace konserwacyjne związane z utrzymaniem obydwu systemów melioracyjnych.
Działające na terenie województwa kujawsko-pomorskiego spółki wodne, prowadzą racjonalną gospodarkę wodną i zabezpieczają od występowania powodzi na użytkach rolnych poprzez utrzymanie ogromnej ilość sieci melioracyjnych o długości ok. 60 000 km. W celu niedopuszczenia do degradacji urządzeń melioracji szczegółowych Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego udziela wsparcia dla spółek wodnych w celu wykonania prac z zakresu utrzymania wód i urządzeń wodnych środkami z budżetu województwa.

Podstawa prawna
Art. 164 ust. 5a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne  (Dz. U.z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.), uchwała Nr VI/105/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na realizacje zadań publicznych innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania (Dz. Urz. Woj.  Kuj.-Pom. z 2011 Nr 95, poz. 748).

Informacja
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO uchwałą NR 5/199/17 z dnia 8 lutego 2017 roku ogłosił nabór wniosków na wykonywanie zadań publicznych w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych w 2017 roku dla spółek wodnych

Informacja o przyznanych dotacjach
UCHWAŁĄ Nr 18/797/17  z dnia 10 maja 2017 r.
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
dokonał rozstrzygnięcia w przedmiocie udzielenia dotacji celowych
na wykonywanie zadań publicznych w zakresie utrzymania
wód i urządzeń wodnych w 2017 roku dla spółek wodnych

Spółki wodne mogą realizować zadanie od dnia 10 maja 2017 r.

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian