Opłata recyklingowa.

Informujemy, iż zgodnie z ustawą o gospodarowaniu opakowaniami oraz odpadami opakowaniowymi z dnia 13 czerwca 2013 r. (Dz. U. 2018 r. poz. 150 ze zm.) przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której oferowane są lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do opakowania produktów oferowanych w tej jednostce, jest obowiązany pobrać opłatę recyklingową od nabywającego lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego. Przez lekką torbę rozumiemy torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości poniżej 50 mikrometrów.

Uwaga! Opłaty recyklingowej nie pobiera się od nabywającego bardzo lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego. Bardzo lekka torba z tworzywa sztucznego to taka, której grubość wynosi poniżej 15 mikrometrów i jest wymagana ze względów higienicznych lub oferowana jest jako podstawowe opakowanie żywności luzem. W innym przypadku należy pobrać opłatę recyklingową.

Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki określi w drodze rozporządzenia stawkę opłaty recyklingowej. Aktualna stawka wynosi 0,20 zł za jedna sztukę lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucznego (Dz. U. 2017 r. poz. 2389).

Opłata recyklingowa wnoszona jest do 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, w którym została pobrana na podany poniżej rachunek:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego PKO BP S.A. Oddział 2 w Toruniu 76 1020 1462 0000 7102 0345 5334

W tytule wpłaty prosimy podać NIP firmy, rok za który uiszczana jest opłata, a także ilość wprowadzanych toreb X stawka 0,20 zł/za sztukę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>