Deklaracja dostępności

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP http://bip.kujawsko-pomorskie.pl. Dane teleadresowe jednostki: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Adres korespondencyjny: Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń Telefon: +48 56 62 18 600, +48 56 62 18 610 E-mail: punkt.informacyjny@kujawsko-pomorskie.pl adres ePUAP: /36t9v8thbz/skrytkaESP Data publikacji strony internetowej: 2015-08-18 Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-07-08 Status pod względem zgodności z ustawą Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: Treści niedostępne: 1) Pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. pliki udostępniane są dla programistów i opisują schemat dokumentów, 2) niektóre treści zostały opublikowane w serwisie z grafikami, które zawierają tekst, ponieważ treść na grafice była niezbędna do skutecznej komunikacji danego zagadnienia; 3) niektóre treści zostały opublikowane w serwisie z wykresami w postaci graficznej, ale dołączono do nich pliki Excel lub Word zawierające dane w postaci alternatywnej; 4) mogą zdarzyć się sporadyczne sytuacje, w których zdjęcia, grafiki nie mają opisów alternatywnych; 5) niektóre elementy serwisu posiadają zbyt niski kontrast; 6) strony nie wyświetlają się tak samo w każdej orientacji ekranu (pionowej/poziomej); 7) istnieje konieczność przewijania w poziomie i poziomie; 8) po zmniejszeniu zawartości strony, strona nie mieści się w całości w oknie przeglądarki; 9) brak możliwości zmiany odstępu między wierszami, akapitami, słowami i literami; 10) zdarzają się elementy strony, po których poruszanie się klawiaturą jest utrudnione. Wyłączenia:
 • multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.,
 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowanych przed dniem 23 września 2018 r, których zawartość nie jest potrzebna do realizacji bieżących zadań Urzędu,
 • treści będące w posiadaniu Urzędu, które nie zostały przez niego lub na jego rzecz wytworzone albo przez niego nabyte oraz których dostosowywanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której Urząd nie jest uprawniony,
 • mapy, które są wyłączone z zapewnienia dostępności. Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23 Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi: 2021-01-15 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Informacje zwrotne i dane kontaktowe W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krzysztof Przewoźny, dostępność@kujawsko-pomorskie.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 56 65 21 821. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Postępowanie odwoławcze Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać:
 • dane osoby zgłaszającej żądanie;
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz
 • sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacja żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek/skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich (link otwiera nowe okno w innym serwisie). Dostępność architektoniczna Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu posiada 10 lokalizacji. 1) Główna siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego znajduje się w budynku przy Placu Teatralnym 2 w Toruniu, z którego usunięto podstawowe bariery architektoniczne i organizacyjne dla osób niepełnosprawnych i przystosowano do obsługi osób niepełnosprawnych w następującym zakresie:
 • dostęp do budynku zapewniają schody zewnętrzne oraz podjazd,
 • wejście główne znajduje się na parterze, bez przeszkód w postaci progów, drzwi automatyczne, dwuskrzydłowe otwierane na fotokomórkę,
 • budynek przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych na każdym poziomie poprzez system trzech wind, obsługi osób niepełnosprawnych dokonują wszyscy pracownicy Urzędu, a w przypadku takiej konieczności osoby przeszkolone specjalistycznie,
 • korytarze wewnątrz budynków posiadają szerokość co najmniej 1,20 m,
 • informacje na temat załatwiania spraw w Urzędzie udzielane są w Punkcie Informacyjno-Podawczym usytuowanym na parterze w holu głównym budynku, pod numerem telefonu 56 62 18 600 lub poprzez pocztę elektroniczną informacyjny@kujawsko-pomorskie.pl,
 • toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze w prawym korytarzu od Punktu Informacyjno-Podawczego, a także na pierwszym i drugim piętrze,
 • 2 miejsca postojowe ze stanowiskami zarezerwowanymi dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne znajdują się na parkingu wewnętrznym Urzędu oraz są dostępne po przejeździe szlabanów od Alei Solidarności,
 • w części budynku zainstalowano instalację alarmową przeciwpożarową ze świetlną sygnalizacją zagrożenia,
 • Punk informacyjny Funduszy Europejskich znajdujący się na parterze w prawym korytarzu po wejściu do budynku wyposażono w pętlę indukcyjną,
 • na parterze budynku znajduje się szatnia dla klientów,
 • zainstalowane w obiekcie windy wyposażono w sygnalizacją dźwiękową informującą o zamykaniu i otwieraniu drzwi, panel sterujący posiadający oznakowania dla osób niewidomych, informację głosową informującą na którym piętrze winda się zatrzymała, wyświetlacz pokazujący numer piętra, na którym znajduje się winda, poręcze po obu stronach kabiny,
 • schody wewnątrz budynku wyposażono w obustronne poręcze, przedłużone na początku i na końcu biegu schodów o 30 cm zakończone tak, aby gwarantowały bezpieczne użytkowanie,
 • stopnie schodów wewnętrznych w części budynku oznaczono przy pomocy koloru kontrastowego (początek i koniec biegu wyróżniony przy pomocy pasa kontrastującego),
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń (z wyłączeniem pomieszczeń technicznych) można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • dla naszych klientów zapewniamy bezpłatną obsługę przy pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika podczas załatwiania spraw w Urzędzie. Potrzebę skorzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się należy zgłosić, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie, kontaktując się z pracownikiem Punktu Informacyjno-Podawczego, na adres e-mail: informacyjny@kujawsko-pomorskie.pl, telefonicznie: 56 62 18 600 lub poprzez wiadomość SMS wysłaną na numer telefonu 517 770 017. Link do informacji dotyczącej możliwości korzystania z usług tłumacza języka migowego online 2) Dodatkowe lokalizacje Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego: a) M. Skłodowskiej-Curie 73 w Toruniu:
 • 2 miejsca postojowe ze stanowiskami zarezerwowanymi dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne, usytuowane przed wejściem do budynku,
 • na parterze budynku toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażona w przewijak dla dzieci,
 • w części budynku zainstalowano instalację alarmową przeciwpożarową ze świetlną sygnalizacją zagrożenia,
 • brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu słuchu oraz wzroku,
 • brak urządzenie dźwigowego uniemożliwia poruszanie się pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami budynku zawierającymi pomieszczenia obsługi klientów, istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze; b) ul. Targowa 13/15 w Toruniu:
 
 • miejsca postojowe ze stanowiskami zarezerwowanymi dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne,
 • urządzenie dźwigowe umożliwia poruszanie się pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami budynku zawierającymi pomieszczenia obsługi klientów,
 • brak toalety przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu słuchu oraz wzroku; c) ul. Włocławska 167 w Toruniu:
 
 • miejsca postojowe ze stanowiskami zarezerwowanymi dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne,
 • pomieszczenia obsługi klientów usytuowane na parterze,
 • toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • korytarze wewnątrz budynków posiadają szerokość co najmniej 1,20 m,
 • brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu słuchu oraz wzroku; d) ul. Św. Jana 1/3 w Toruniu:
 
 • obiekt niedostępny architektoniczne dla osób niepełnosprawnych, istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem w innej lokalizacji; e) ul. Wały Generała Władysława Sikorskiego 15 w Toruniu:
 
 • obiekt niedostępny architektoniczne dla osób niepełnosprawnych, istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem w innej lokalizacji; f) ul. Kopernika 4 w Toruniu:
   
 • obiekt niedostępny architektoniczne dla osób niepełnosprawnych, istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem w innej lokalizacji; g) ul. Bechiego 2 we Włocławku:
 • dostęp do budynku zapewniają schody zewnętrzne oraz podjazd,
 • 1 miejsce postojowe ze stanowiskiem zarezerwowanym dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne,
 • pomieszczenia obsługi klientów usytuowane na parterze,
 • toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • korytarze wewnątrz budynków posiadają szerokość co najmniej 1,20 m,
 • brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu słuchu oraz wzroku; h) ul. Waryńskiego 4 w Grudziądzu:
 
 • dostęp do budynku zapewniają schody zewnętrzne oraz podjazd,
 • 2 miejsca postojowe ze stanowiskami zarezerwowanymi dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne,
 • pomieszczenia obsługi klientów usytuowane na parterze,
 • toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • korytarze wewnątrz budynków posiadają szerokość co najmniej 1,20 m,
 • brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu słuchu oraz wzroku; i) ul. Jagiellońska 9 w Bydgoszczy:
 
 • dostęp do budynku zapewniają schody zewnętrzne oraz podjazd,
 • 1 miejsce postojowe ze stanowiskiem zarezerwowanym dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne,
 • pomieszczenia obsługi klientów usytuowane na parterze,
 • brak toalety przystosowanej dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • korytarze wewnątrz budynków posiadają szerokość co najmniej 1,20 m,
 • brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu słuchu oraz wzroku.
  Ponadto w związku z ustawą o języku migowym i innych środkach wspierających komunikowanie się Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu rozszerzył w tym zakresie katalog usług, które umożliwiają osobom niesłyszącym lub słabo słyszącym możliwość skontaktowania się z urzędem. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących (link otwiera nowe okno). Informacje dodatkowe Dokładamy wszelkich starań aby strona internetowa Urzędu była dostępna dla jak największej grupy użytkowników bez względu na wiek, poziom sprawności, używaną technologię i oprogramowanie. Jesteśmy świadomi tego, że dostępność jest procesem, nad którym pracujemy każdego dnia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>