porządek obrad XXXIX sesji Sejmiku WK-P – 18 grudnia 2017 r.

Porządek obrad XXXIX sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 18 grudnia 2017 r.
 1. Otwarcie sesji – początek godz. 1000, sala 215 w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, plac Teatralny 2: stwierdzenie quorum.
 2. Uroczyste wręczenie Medalu Honorowego za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dziennikowi Toruńskiemu „Nowości”.
 3. Sprawy proceduralne: przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Sejmiku.
 4. Informacja z pracy Sejmiku Województwa - przedstawia przewodniczący sejmiku Ryszard Bober.
 5. Informacja z pracy Zarządu Województwa - przedstawia marszałek województwa Piotr Całbecki.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
- w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2018-2038 – projekt Zarządu Województwa – druk nr 155/17.* - w sprawie budżetu województwa na rok 2018 – projekt Zarządu Województwa – druk nr 156/17.* Procedura przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej: - przedstawienie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2018-2038 i budżetu województwa na rok 2018, - przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, - przedstawienie opinii poszczególnych Komisji, w tym Komisji Budżetu i Finansów oraz opinii Klubów Radnych, - odczytanie stanowiska Zarządu Województwa w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz opinii Komisji Budżetu i Finansów, - dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie, - głosowanie nad projektem wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2018-2038, - głosowanie nad projektem budżetu województwa na rok 2018.
 1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2038 – projekt Zarządu Województwa.**
 2. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2017 – projekt Zarządu Województwa.**
 3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 r., terminów ich dokonania oraz planów finansowych – projekt Zarządu Województwa.**
 4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - projekt Zarządu Województwa (dot. wyboru biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego).**
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia odcinka drogi publicznej kategorii drogi wojewódzkiej i zaliczenia go do kategorii drogi powiatowej – projekt Zarządu Województwa – druk nr 150/17.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na wnioski złożone do 15 grudnia 2016 r. – projekt Zarządu Województwa – druk nr 177/17.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Obserwacyjno-Zakaźnemu im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy – projekt Zarządu Województwa – druk nr 178/17.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2018 rok – projekt Przewodniczącego Sejmiku – druk nr 4/17.***
 9. Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach.
 10. Interpelacje i zapytania Radnych.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 12. Wolne głosy i wnioski.
 13. Zamknięcie sesji.
  * projekt uchwały został radnym przekazany ** projekt uchwały zostanie przekazany w terminie późniejszym *** projekt załącznika do uchwały zostanie przekazany w terminie późniejszym - materiały dostępne również na stronie: www.kujawsko-pomorskie.pl, zakładka „Sejmik”

Załączniki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>