Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego  Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczym nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille`a w Bydgoszczy, ul. Z. Krasińskiego 10, 85-008 Bydgoszcz ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze   GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO w Kujawsko-Pomorskiego  Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczym nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille`a w Bydgoszczy
  • Status ogłoszenia o naborze:Przed terminem składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:-
  • Nazwa jednostki zlecającej:Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy
  • Wydział:-
  • Miejsce pracyKujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy ul. Z. Krasińskiego 10, 85-008 Bydgoszcz
  • StanowiskoGłówny Księgowy
  • Wymiar etatupełny
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2021-09-15
  • Termin składania dokumentów2021-09-23
  • Sposób składania dokumentówKujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille`a w Bydgoszczy, ul. Z. Krasińskiego 10, 85-008 Bydgoszcz w godzinach od 9.00 do 15.00 lub przesłać na adres: Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille`a w Bydgoszczy, ul. Z. Krasińskiego 10, 85-008 Bydgoszcz, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: “Nabór na stanowisko urzędnicze: głównego księgowego”
  • Miejsce składania dokumentówKujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille`a w Bydgoszczy, ul. Z. Krasińskiego 10, 85-008 Bydgoszcz
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne1) obywatelstwo polskie;
   2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
   3) nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
   z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
   4) niekaralność za przestępstwa przeciwko: mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
   5) spełnienie jednego z poniższych warunków:
   a) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości lub
   b) ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie
   co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości;
   c) wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;
   d) posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanych na podstawie odrębnych przepisów;
   6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku;
   7) nieposzlakowana opinia.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe1) znajomość zasad księgowości budżetowej, preferowane doświadczenie w księgowości w jednostkach sektora finansów publicznych;
   2) umiejętność obsługi komputera i programów biurowych Word i Exel, oraz umiejętność pracy w zintegrowanych systemach informatycznych w tym w programach: Vulcan-Księgowość Optivum (pełna księgowość budżetowa), System SJO BeSTi@, bankowość elektroniczna;
   3) znajomość regulacji prawnych w zakresie: administracji samorządowej, ustawy
   o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, sprawozdawczości budżetowej;
   4) umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia;
   5) umiejętność sprawnej organizacji pracy własnej i zespołowej, komunikatywność, dyspozycyjność, samodzielność, odpowiedzialność, bezkonfliktowość, uczciwość, systematyczność.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy1) Kierowanie pracą księgowości i odpowiedzialność za całokształt spraw związanych
   z gospodarką finansową ośrodka, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz powierzonym zakresem obowiązków i odpowiedzialności.
   2) Weryfikowanie dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym.
   3) Dekretowanie dokumentów księgowych oraz prawidłowe księgowanie w obowiązującym w jednostce programie finansowo – księgowym.
   4) Prowadzenie pełnej rachunkowość, w tym rzetelne i terminowo sporządzane planów i sprawozdań finansowych do Urzędu Marszałkowskiego oraz sprawozdań do Urzędu Statystycznego zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi organu prowadzącego.
   5) Sporządzanie planów finansowych jednostki, harmonogramów wydatkowania środków, wnikliwe analizowanie.
   6) Sporządzanie naliczeń odpisów na ZFŚS, planów i sprawozdawczości funduszu, przekazywanie naliczonych odpisów oraz nadzorowanie prawidłowości potrąceń i kontrola zgodności wydatków z regulaminem i przepisami prawa.
   7) Dokonywanie zmian w planach finansowych i sporządzanie wniosków o przeniesienie środków budżetowych. Prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej
   w zakresie wydatków budżetowych.
   8) Nadzór nad terminowym sporządzaniem operacji finansowych, przelewów i pozostałych płatności (Urząd Skarbowy, ZUS).
   9) Przestrzeganie obowiązującego terminu przeprowadzania inwentaryzacji i jej rozliczania zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz instrukcją inwentaryzacji w Ośrodku.
   10) Odpowiedzialność materialna za funkcjonowanie systemu rachunkowości, płac zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz terminowe wykonywanie zadań.
   11) Przestrzeganie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
   12) Organizowanie prac związanych z opracowaniem bilansu jednostki.
   13) Nadzór merytoryczny nad podległymi pracownikami.
   14) Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji głównego księgowego.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy-
  • Lista wybranych kandydatów
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>