Ogłoszenie o naborze - 2015

Ogłoszenie o naborze - 2015 Ogłoszenie o naborze
  • Status ogłoszenia o naborze:Unieważnione
  • Numer ogłoszenia:13/2015
  • Nazwa jednostki zlecającej:UMWK-P
  • Wydział:Departament Rozwoju Gospodarczego, Certyfikacji i Monitoringu Funduszy Unijnych
  • Miejsce pracyPlac Teatralny 2
  • Stanowiskourzędnicze
  • Wymiar etatupełny
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2015-03-09
  • Termin składania dokumentów2015-03-19
  • Sposób składania dokumentówOsoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w zamkniętych kopertach na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Organizacyjny 87-100 Toruń, Pl. Teatralny 2, p. 240, z dopiskiem: „Oferta Pracy nr 13/2015”w terminie 10 dni od ukazania się ogłoszenia.
   Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z poźn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458)”.
   Jednocześnie uprzejmie informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy i zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane ogłoszenia. Oferty, które wpłyną do Urzędu po terminie, nie będą rozpatrywane. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Organizacyjny 87-100 Toruń, Pl. Teatralny 2, p. 240,
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe drugiego stopnia,
   b) co najmniej trzyletni staż pracy zawodowej, w tym roczne doświadczenie w administracji publicznej,
   c) co najmniej roczne doświadczenie we wdrażaniu programów lub realizacji
   projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych,
   d) znajomość jednego z języków urzędowych UE na poziomie komunikatywnym
   e) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
   przestępstwa skarbowe,
   f) nieposzlakowana opinia.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) wiedza z zakresu administracji samorządowej,
   b) umiejętność prowadzenia i rozliczania projektów dofinansowanych z funduszy UE w szczególności w zakresie weryfikacji pod względem formalnym i merytorycznym poświadczeń i deklaracji wydatków oraz wniosków o płatność okresową/końcową,
   c) znajomość prawa zamówień publicznych i finansów publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy
   d) wiedza z zakresu zarządzania projektami,
   e) znajomość przepisów i wytycznych związanych z pozyskiwaniem i rozliczaniem środków unijnych,
   f) obsługa systemu KSI SIMIK,
   g) znajomość zagadnień dotyczących pomocy publicznej,
   h) umiejętność biegłej obsługi programu EXCEL,
   i) umiejętność analitycznego myślenia i interpretacji przepisów,
   j) umiejętność szybkiego wyszukiwania danych, samodzielnego rozwiązywania problemów, dokładność, odpowiedzialność,
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) weryfikacja pod względem formalnym i merytorycznym poświadczeń i deklaracji wydatków oraz wniosków o płatność okresową/końcową,
   b) prowadzenie kontaktów z Instytucją Zarządzającą RPO WK-P w celu wyjaśnienia ewentualnych błędów w otrzymanych dokumentach, zwracanie się korektę lub dodatkowe wyjaśnienia odnośnie otrzymanych Poświadczeń i deklaracji wydatków oraz wniosków o płatność okresową/końcową,
   c) weryfikowanie elektronicznej ewidencji kwot podlegających procedurze odzyskiwania kwot odzyskanych i wycofanych prowadzonych przez Instytucję Zarządzającą w Krajowym Systemie Informatycznym (SIMIK) oraz prowadzenie rejestru ww. kwot,
   d) analiza prognoz płatności otrzymywanych od Instytucji Zarządzającej RPO WK-P,
   e) gromadzenie, analizowanie i wykorzystywanie na potrzeby procesu certyfikacji informacji o nieprawidłowościach, uzyskanych na podstawie raportów i zestawień przedkładanych przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P,
   f) gromadzenie, analizowanie i wykorzystywanie na potrzeby procesu certyfikacji wyników kontroli prowadzonych przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P oraz wyników kontroli i audytów prowadzonych przez Instytucję Audytowi, Najwyższą Izbę Kontroli (NIK) i inne uprawnione instytucje w ramach RPO WK-P w kontekście spełnienia warunków certyfikacji,
   g) obsługa systemu informatycznego KSI SIMIK w tym generowanie raportów dotyczących realizacji RPO WK-P,
   h) opracowywanie i bieżąca aktualizacja procedur dotyczących dokonywania certyfikacji wydatków.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy
  • Lista wybranych kandydatównierozstrzygnięty
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>