PROCEDURA UZYSKANIA ZMIANY WPISU W REJESTRZE PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH KURSY Z ZAKRESU PRZEWOZU TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH (ADR)

  • Wydział Departament Infrastruktury Drogowej, Wydział ds. Uprawnień Komunikacyjnych
  • Termin załatwienia W terminie 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, marszałek województwa dokonuje zmiany wpisu w rejestrze podmiotów prowadzących kursy i wydaje z urzędu zaświadczenie potwierdzające wpis.
  • Osoba kontaktowa Marlena Smykowska-Wilamowicz, Marek Jasiński
  • Miejsce załatwienia Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć lub przesłać pocztą pod adres:
   Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Infrastruktury Drogowej, Wydział ds. Uprawnień Komunikacyjnych, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.
  • Telefon kontaktowy 56 62 18 221, 56 62 18 388
  • Miejsce odbioru Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Infrastruktury Drogowej, Wydział ds. Uprawnień Komunikacyjnych, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.
  • Wymagane dokumenty 1. Pisemny wniosek podmiotu zgodnie z wzorem określonym w załączniku do niniejszej procedury.
   Wniosek zawiera następujące dane:
   - imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz jego adres zamieszkania albo siedzibę
   i adres;
   - numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile podmiot taki numer posiada;
   - zakres prowadzonych kursów;
   - datę i podpis wnioskodawcy.
   2. Oświadczenie następującej treści: „Oświadczam, że:
   1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy są kompletne i zgodne z prawdą;
   2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie prowadzenia kursów, określone w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych.”
   Oświadczenie powinno również zawierać:
   1) imię i nazwisko lub pełną nazwę podmiotu;
   2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
   3) podpis składającego oświadczenie lub osoby uprawnionej do występowania
   w imieniu podmiotu, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
   3. Oświadczenie o niekaralności - w przypadku osób fizycznych lub członków organu osoby prawnej o następującej treści:
   Oświadczam, że nie byłem/nie byłam prawomocnie skazany/skazana za umyślne przestępstwo karne skarbowe, przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów”
   Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
   4. Potwierdzenie zapoznania się z Informacją administratora danych osobowych (RODO), zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
   5. Dowód wniesienia opłaty za dokonanie zmiany wpisu w rejestrze podmiotów prowadzących kursy dokształcające dla kierowców przewożących towary niebezpieczne wnioskodawca uiszcza opłatę skarbową. Zgodnie z załącznikiem nr 3 do ustawy o opłacie skarbowej od zmiany wpisu dotyczącego rozszerzenia zakresu działalności, należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 50% stawki określonej za wpis, tj. 300 zł – płatne przelewem na konto:
   Urząd Miasta Torunia, Wydział Podatków i Windykacji
   ul. Grudziądzka 126b, 87-100 Toruń
   37 1160 2202 0000 0000 8344 0799.
   Tytułem: opłata za zmianę wpisu w rejestrze PPK, nazwa podmiotu wnioskującego.
  • Opłaty Za dokonanie zmiany wpisu w rejestrze podmiotów prowadzących kursy dokształcające dla kierowców przewożących towary niebezpieczne wnioskodawca uiszcza opłatę skarbową. Zgodnie z załącznikiem nr 3 do ustawy o opłacie skarbowej od zmiany wpisu dotyczącego rozszerzenia zakresu działalności, należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 50% stawki określonej za wpis, tj. 300 zł – płatne przelewem na konto: Urząd Miasta Torunia, Wydział Podatków i Windykacji ul. Grudziądzka 126 b, 87-100 Toruń 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799. Tytułem: opłata za zmianę wpisu w rejestrze PPK, nazwa podmiotu wnioskującego .
  • Tryb odwoławczy brak
  • Uwagi

   Z wnioskiem o zmianę we wpisie w rejestrze może wystąpić przedsiębiorca:

   1. wpisany do rejestru podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych, który planuje rozszerzenie zakresu działalności;
   2. w stosunku do którego nie wszczęto postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego;
   3. który nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo karne skarbowe, przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów – dotyczy osoby fizycznej lub członków organu osoby prawnej.

   Podmiot prowadzący kursy jest obowiązany spełniać następujące warunki:

   1. posiadać warunki lokalowe i wyposażenie dydaktyczne gwarantujące przeprowadzenie kursu zgodnie z jego programem;
   2. zapewnić prowadzenie zajęć przez wykładowców, którzy posiadają wyższe wykształcenie i co najmniej 5-letnią praktykę zawodową w zakresie prezentowanych zagadnień objętych kursem lub posiadają świadectwo doradcy, o którym mowa w art. 42 ust. 1 ww. ustawy;
   3. posiadać możliwość przeprowadzania ćwiczeń praktycznych objętych tematyką kursów;
   4. prowadzić kursy w oparciu o ramowy program, o którym mowa w art. 58 pkt 4 ww. ustawy.
  • Podstawa prawna
   1. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U.
    z 2020 r., poz. 154),
   2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (Dz. U. z 2018 r., poz. 683),
   3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 555 z późn. zm.),
   4. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r., poz. 1292),
   5. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o opłacie skarbowej Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.).
  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>