Wpis

Rodzaj sprawy: Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną Rodzaj sprawy: Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną Załatwiający sprawę: Departament Inwestycji i Infrastruktury Drogowej Biuro Uprawnień Komunikacyjnych Plac Teatralny 2 nr pokoju : 158 nr telefonu : 56 62 18 582 Osoba prowadząca sprawy: Aleksandra Foks e-mail: a.foks@kujawsko-pomorskie.pl Podstawa prawna: Art. 85 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2014 r. poz. 600 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 937). Wymagania: Pracownię psychologiczną może prowadzić przedsiębiorca, który: posiada zestaw metod badawczych i urządzeń, określonych metodyką oraz warunki lokalowe gwarantujące wykonywanie badań psychologicznych zgodnie ze standardami określonymi w metodyce; zatrudnia co najmniej jednego uprawnionego psychologa lub sam jest uprawnionym psychologiem; nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów – dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej. Potrzebne dokumenty: 1. wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną wraz z aktualnym numerem kontaktowym; 2. rzut pomieszczeń pracowni psychologicznej 3. oświadczenie następującej treści: "Oświadczam że: 1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownie psychologiczną są kompletne i zgodne z prawdą; 2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia pracowni psychologicznych, określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2014 r. poz. 600 z późn. zm.).” Oświadczenie powinno zawierać: - firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres, - oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia, - podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia, nazwiska i pełnionej funkcji. 4. dowód uiszczenia opłaty (oryginał) Wymagane opłaty : za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną – 400 zł Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Nr konta: 12 1020 5011 0000 9702 0201 8794 PKO BP SA II/O Toruń Tytułem: opłata za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną Załączniki: wniosek
  • Wydział
  • Termin załatwienia
  • Osoba kontaktowa
  • Miejsce załatwienia
  • Telefon kontaktowy
  • Miejsce odbioru
  • Wymagane dokumenty
  • Opłaty
  • Tryb odwoławczy
  • Uwagi
  • Podstawa prawna
  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>