Wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

  • Wydział Departament Środowiska
  • Termin załatwienia Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na podstawie wniosku.

   Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia kompletnej dokumentacji. Organ administracji w uzasadnionych przypadkach może wyznaczyć inny termin załatwienia sprawy zawiadamiając o tym stronę.
  • Osoba kontaktowa Agnieszka Sosnowska tel. 784 987 358, Tomasz Skałecki tel. 660 491 800, Marta Robaczewska tel. 660 507 822, Tomasz Wojtczak tel. 660 507 822, Robert Laskowski tel. 571 293 011
  • Miejsce załatwienia Dokumenty można przesyłać pocztą na adres:
   1. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń
   2. ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
   lub składać osobiście:
   1. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń – Punkt Informacyjno-Podawczy
   2. ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń – pokój 203 (sekretariat Departamentu Środowiska).
  • Telefon kontaktowy 784 987 358, 660 491 800
  • Miejsce odbioru Departament Środowiska
   Wydział Ochrony Środowiska
   Biuro Gospodarki Odpadami
   ul. Targowa 13/15
   87-100 Toruń
  • Wymagane dokumenty - numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany,
   - wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania,
   - określenie masy odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych przetwarzaniu i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku,
   - oznaczenie miejsca przetwarzania odpadów,
   - wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów,
   - szczegółowy opis stosowanej metody lub metod przetwarzania odpadów, w tym wskazanie procesu przetwarzania, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do ustawy o odpadach, oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji lub urządzenia, a w uzasadnionych przypadkach – także godzinowej mocy przerobowej,
   - przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie przetwarzania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska,
   - oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie przetwarzania odpadów,
   - opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem,
   - opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona,
   - określenie minimalnej i maksymalnej ilości odpadów niebezpiecznych, ich najniższej i najwyższej wartości kalorycznej oraz maksymalnej zawartości zanieczyszczeń, w szczególności PCB, pentachlorofenolu (PCP), chloru, fluoru, siarki i metali ciężkich – w przypadku zezwoleń dotyczących instalacji do termicznego przekształcania odpadów,
   - informacje, o których mowa w art. 95 ust. 9 ustawy o odpadach – w przypadku zezwoleń na przetwarzanie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych dotyczących unieszkodliwiania tych odpadów,
   - informacje, o których mowa w art. 98 ust. 1 ustawy o odpadach – w przypadku zezwoleń na przetwarzanie dotyczących unieszkodliwiania odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów, przez ich składowanie – do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska,
   - informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów,
   - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dla przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko),
   - do wniosku o zezwolenie na przetwarzanie odpadów przez termiczne przekształcanie odpadów lub składowanie odpadów dołącza się świadectwo stwierdzające kwalifikacje kierownika odpowiednio spalarni lub współspalarni albo składowiska odpadów w zakresie gospodarowania odpadami, odpowiednie do prowadzonych procesów przetwarzania odpadów,
   - do wniosku o zezwolenie na przetwarzanie zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych dotyczących unieszkodliwiania tych odpadów dołącza się dokumenty, o których mowa w art. 95 ust. 10 ustawy
   o odpadach,
   - dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
  • Opłaty 1. Opłata za wydanie decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów oraz dokonanie czynności urzędowej na wniosek Strony podlega opłacie skarbowej, przy czym zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.) obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej/decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy oraz na podstawie ust. 44 pkt 1 w części III załącznika do ww. ustawy należy uiścić opłatę w wysokości 616,00 zł.
   2. Opłata od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii dla osoby załatwiającej sprawę (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej) – 17,00 zł.
   3. Opłata skarbowa za zmianę warunków wydanego zezwolenia wynosi 50% stawki określonej w punkcie 1.
   4. Opłata skarbowa za zmianę warunków wydanego zezwolenia wynosi 100% stawki określonej w punkcie 1, jeżeli treścią zmiany jest kolejny rodzaj działalności.
   Urząd Miasta Torunia
   Bank Millenium
   Nr 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799
   lub w kasie Urzędu Miasta Torunia
   ul. Grudziądzka 126 B
   (kasa czynna w godzinach 8.00-17.00)
  • Tryb odwoławczy Od decyzji przysługuje odwołanie do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
   Pisemne odwołania należy składać drogą pocztową lub osobiście w Punkcie Informacyjno-Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
  • Uwagi

   Wymagania przewidziane dla zezwolenia na przetwarzanie odpadów mogą być odpowiednio uwzględnione przy wydawaniu pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

   Wniosek należy złożyć w odpowiedniej ilości egzemplarzy, zależnej od ilości miejsc prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania odpadów. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów wydaje się po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu lub po zakończeniu postępowania w sprawie zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.), jeżeli są wymagane,
   a w przypadku zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów niebezpiecznych dodatkowo po kontroli przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w zakresie funkcjonowania instalacji i urządzeń służących do unieszkodliwiania odpadów.

  • Podstawa prawna

   1. Art. 41 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.).
   2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23).

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>