Zarządzenie ruchem na drogach wojewódzkich

Zarządzenie ruchem na drogach wojewódzkich
  • Wydział Departament Inwestycji i Infrastruktury Drogowej, Wydział Drogownictwa
  • Termin załatwienia Zgodnie z postanowieniami art. 35 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) sprawa powinna być załatwiona bez zbędnej zwłoki, jednak nie dłużej niż w terminie miesiąca od dnia złożenia wszystkich wymaganych przepisami prawa dokumentów. W szczególnych przypadkach załatwienie sprawy może nastąpić w terminie dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
  • Osoba kontaktowa Grzegorz Piątek, Ryszard Przybyszewski, Maria Wójcik, Jacek Kowalski, Aleksandra Mazurczak, Agnieszka Bernat
  • Miejsce załatwienia Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
   Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń
   Punkt Informacyjno-Podawczy (hol budynku)
  • Telefon kontaktowy 56 62 18 465
  • Miejsce odbioru Departament Inwestycji i Infrastruktury Drogowej, Wydział Drogownictwa, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń
  • Wymagane dokumenty Projekt organizacji ruchu powinien zawierać:
   1. plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy;
   • plan sytuacyjny w skali 1: 500 lub 1: 1 000 zawierający:
   lokalizacje istniejących i projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
   • parametry geometrii drogi.
   2. program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi – w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną;
   3. zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji – w przypadku projektu zawierającego znaki świetlne o zmiennej treści oraz
   w przypadku projektu dotyczącego zmiennej organizacji ruchu lub zawierającego inne zmienne elementy mające wpływ na ruch drogowy;
   4. opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze,
   a w przypadku organizacji ruchu związanej z robotami prowadzonymi
   w pasie drogowym – opis występujących zagrożeń lub utrudnień; przy robotach w dwóch lub więcej etapach opis powinien zawierać zakres planowanych robót dla etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót;
   5. przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu lub przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu – w przypadku projektu dotyczącego wykonywania robót na drodze;
   6. podpis projektanta;
   Do przedstawionego do zatwierdzenia projektu organizacji ruchu powinny być dołączone opinie:
   • komendanta wojewódzkiego Policji,
   • zarządcy drogi, jeżeli nie jest on jednostką składająca projekt,
   • organu zarządzającego ruchem na drodze krzyżującej się lub objętej objazdem.
   Projekt organizacji ruchu przedstawia się do zatwierdzenia co najmniej
   w 3 egzemplarzach w formie zszytej i w oprawie.
  • Opłaty Informacja na temat opłaty skarbowej została umieszczona w załącznikach do karty informacyjnej.
  • Tryb odwoławczy brak
  • Uwagi

   brak

  • Podstawa prawna

   Art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

   (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.)  i § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz.1729).

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>