Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną

Rodzaj sprawy: Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną
  • Wydział Departament Infrastruktury Drogowej i Bezpieczeństwa Ruchu, Wydział Infrastruktury Drogowej, Biuro Uprawnień Komunikacyjnych
  • Termin załatwienia Zgodnie z postanowieniami art. 67 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.) wpis przedsiębiorcy do rejestru działalności regulowanej winien być dokonany w terminie 7 dni od daty złożenia kompletu dokumentów
  • Osoba kontaktowa Aleksandra Foks
  • Miejsce załatwienia Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
   Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń
   nr pokoju: 158
  • Telefon kontaktowy 56 62 18 582
  • Miejsce odbioru Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
   Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń
   nr pokoju: 158
  • Wymagane dokumenty 1. wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną;
   2. oświadczenie o którym mowa w art. 85 ust. 5 ustawy;
   3. oświadczenie o niekaralności – dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej;
   4. plan pomieszczeń pracowni psychologicznej;
   5. dowód uiszczenia opłaty (oryginał).
  • Opłaty Wymagana opłata za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną – 400 zł Opłaty należy kierować na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Nr 12 1020 5011 0000 9702 0201 8794 Tytułem: opłata za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną
  • Tryb odwoławczy Zgodnie z postanowieniami art. 219 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej przysługuje zażalenie.
  • Uwagi

   Pracownię psychologiczną może prowadzić przedsiębiorca, który:               – posiada zestaw metod badawczych i urządzeń, określonych metodyką oraz warunki lokalowe gwarantujące wykonywanie badań psychologicznych zgodnie ze standardami określonymi w metodyce;
   – zatrudnia co najmniej jednego uprawnionego psychologa lub sam jest uprawnionym psychologiem;
   – nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów – dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej.

  • Podstawa prawna
   1. Art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 r, poz. 627 z późn. zm.);
   2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 937).
  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>