Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wszczęciu na żądanie strony postępowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego wydanego decyzją Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 czerwca 2013 r., znak: ŚG-IV.7222.8.2013.MC, zmienioną decyzją z dnia 22 grudnia 2015 r., znak: ŚG-IV.7222.85.2014.SN, na prowadzenie instalacji w przemyśle chemicznym do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych lub biologicznych: organicznych substancji chemicznych – pochodnych węglowodorów zawierających tlen, tj. estrów metylowych wyższych kwasów tłuszczowych, zlokalizowaną w m. Kaudus, gm. Chełmno.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian