Informacja o zamówieniu publicznym

Zgodnie z pkt 6.5.2 ust. 3 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 10 kwietnia 2015 r. przed formalnym wszczęciem postępowania w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu zagwarantowania wszystkim potencjalnym wykonawcom odpowiedniego poziomu upublicznienia informacji o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego, Zamawiający publikuje poniższą informację.

Informacja o zamówieniu publicznym dla zadania pn.:

Usługa zorganizowania i przeprowadzenia VII edycji Konkursu Spotów Reklamowych „Fundusze Europejskie w kadrze” oraz towarzyszących konkursowi warsztatów szkoleniowych w ramach XXIV edycji Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych CAMERIMAGE 2016.

Tryb udzielenia zamówienia

Zamawiający niniejszym informuje, iż zamierza wszcząć procedurę w trybie z wolnej ręki na usługę zorganizowania i przeprowadzenia VII edycji Konkursu Spotów Reklamowych „Fundusze Europejskie w kadrze” oraz towarzyszących konkursowi warsztatów szkoleniowych w ramach XXIV edycji Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych CAMERIMAGE 2016.

 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Plac Teatralny 2

87-100 Toruń

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 • Zorganizowanie i przeprowadzenie VII edycji Konkursu Spotów Reklamowych „Fundusze Europejskie w kadrze” (dalej konkurs) oraz towarzyszących konkursowi warsztatów szkoleniowych (dalej warsztaty) w ramach XXIV edycji Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych CAMERIMAGE 2016 (dalej Festiwal).
 • W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się m.in. do:
 1. aktualizacji koncepcji i regulaminu konkursu,
 2. zaprojektowania plakatu promującego konkurs,
 3. zaproponowania co najmniej 3 tematów warsztatów, które zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego oraz  ich zorganizowanie i przeprowadzenie podczas Festiwalu, w miejscu i czasie uzgodnionym z Zamawiającym,
 4. publikacji informacji o konkursie i warsztatach na internetowej stronie Festiwalu,
 5. wytypowania ekspertów do przeprowadzenia warsztatów oraz wytypowania członków jury konkursu (jeżeli zajdzie taka potrzeba, ekspert może być jednocześnie członkiem jury),
 6. organizacji podróży i pobytu ekspertów/członków jury konkursu (organizacja transportu, rezerwacja hoteli, zabezpieczenie cateringu, etc.) podczas części Festiwalu umożliwiającej przeprowadzenie przedmiotu zamówienia,
 7. zgromadzenie wszystkich spotów nadesłanych na konkurs,
 8. opracowania wizualizacji towarzyszących prezentacji spotów podczas Festiwalu,
 9. przygotowania projekcji pokazowej spotów zgłoszonych do konkursu oraz zorganizowania i przeprowadzenia obrad jury konkursu,
 10. ogłoszenia i omówienia wyników konkursu przez członków jury w podczas trwania Festiwalu w miejscu i czasie uzgodnionym z Zamawiającym,
 11. zapewnienia statuetek, którymi uhonorowani zostaną laureaci konkursu,
 12. zapewnienia nagrodzenia laureatów konkursu podczas Gali Zamknięcia 24 Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych CAMERIMAGE 2016,
 13. zamieszczenia zestawienia logotypów przekazanego przez Zamawiającego na:
  1. wszystkich materiałach drukowanych na potrzeby promocji i informacji o Konkursie;
  2. stronie internetowej Festiwalu,
 14. przekazania ustnej informacji o współfinansowaniu Konkursu Spotów Reklamowych Fundusze Europejskie w kadrze ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przed pokazem spotów zgłoszonych do konkursu, podczas ogłaszania wyników konkursu oraz każdorazowo przed warsztatami.
 15. przygotowania i dostarczenia do siedziby Zamawiającego pisemnego podsumowania z przebiegu  realizacji działań składających się na przedmiot zamówienia po ich zakończeniu.
 16. dostarczenia do siedziby Zamawiającego wszystkich zgłoszonych na konkurs spotów reklamowych zapisanych na nośniku DVD.
 1. Kryteria oceny ofert wstępnych – 100 % cena
 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania ocen tych warunków:

W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Wykonawca spełni warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli wykaże, że posiada prawo do przeprowadzenia Konkursu Spotów Reklamowych „Fundusze Europejskie w kadrze” w ramach sekcji konkursowej Festiwalu CAMERIMAGE.

Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana według formuły spełnia – nie spełnia.

2) Posiadania wiedzy i doświadczenia.

Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum 2 usługi zorganizowania i przeprowadzenia konkursu o tematyce unijnej.

W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych usług oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie.

Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana według formuły spełnia – nie spełnia.

 

Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków skutkuje odrzuceniem oferty

 1. Oferta wstępna musi zawierać:
 • cenę brutto za realizację przedmiotu zamówienia,
 • dokument potwierdzający posiadanie prawa do przeprowadzenia Konkursu Spotów Reklamowych „Fundusze Europejskie w kadrze” w ramach sekcji konkursowej Festiwalu CAMERIMAGE,
 • dokumentację potwierdzającą należyte wykonanie co najmniej 2 usług zorganizowania i przeprowadzenia konkursu o tematyce unijnej.

Dokumenty potwierdzające Wykonawca prześle w formie skanu.

 • Miejsce i termin składania ofert wstępnych:

Ofertę należy dostarczyć do dnia 3 sierpnia 2016 r. droga elektroniczną na adres: j[dot]zakrzewska[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl – decyduje data otrzymania maila na ww. adres.

W celu dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia proszę kontaktować się z Joanną Zakrzewską tel. 56 62 18 282.

Informacje

Rejestr zmian