Karta informacyjna 1/K/SE/2017 Opiniowanie wniosków o wpis

Nazwa zadania: Opiniowanie wniosków o wpis do rejestru ośrodków,
w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania ze środków PFRON

  • Wydział Departament Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia, Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych
  • Termin załatwienia Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego opiniuje wniosek ośrodka w terminie 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku i przesyła do Wojewody. W przypadku stwierdzenia w złożonym wniosku uchybień, Wnioskodawca zostaje wezwany do uzupełnienia wniosku w terminie 30 dni od daty otrzymania pisma. Nieusunięcie uchybień w wyznaczonym terminie powoduje niewydanie opinii i nieprzekazanie wniosku Wojewodzie. Wnioskodawca w terminie 30 dni od dnia otrzymania od Wojewody informacji o występujących we wniosku uchybieniach, powinien je usunąć. Nieusunięcie uchybień w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku ośrodka bez rozpatrzenia.
  • Osoba kontaktowa Maria Dreszer nr tel. 56 656 10 32, 602 766 062 Krzysztof Przewoźny nr tel. 514 456 520
  • Miejsce załatwienia Wniosek należy przesłać pocztą na adres:
   Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego Departament Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
   i Zdrowia Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych ul. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń lub złożyć osobiście
   w Punkcie Informacyjno-Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń - parter
  • Telefon kontaktowy Maria Dreszer nr tel. 56 656 10 32, 602 766 062 Krzysztof Przewoźny nr tel. 514 456 520
  • Miejsce odbioru nie dotyczy
  • Wymagane dokumenty Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w przypadku osób fizycznych prowadzących tę działalność;
   Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (wraz z oświadczeniem, iż odpis jest aktualny) lub inny dokument potwierdzający osobowość prawną;
   Dokument poświadczający istnienie ośrodka w przypadku jednostek nie posiadających osobowości prawnej;
   Tytuł prawny obiektu (odpis z księgi wieczystej wraz z oświadczeniem,
   że odpis jest aktualny);
   Umowę dzierżawy lub wynajmu nieruchomości w przypadku osób prowadzących ośrodek;
   Statut (w przypadku jego posiadania);
   Kopię umowy zawartej z innym podmiotem, w przypadku, gdy ośrodek nie posiada własnego, pełnego zaplecza rekreacyjno-wypoczynkowego oraz do prowadzenia zajęć sportowych
   i zapewnia osobom niepełnosprawnym możliwość dogodnego korzystania poza ośrodkiem z takiego zaplecza.
  • Opłaty Brak opłat
  • Tryb odwoławczy Brak
  • Uwagi

   Brak

  • Podstawa prawna

   ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r.
   w sprawie turnusów rehabilitacyjnych
   (Dz. U. z 2007 r. Nr 230, poz. 1694 z późn. zm.)

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Informacje

Rejestr zmian